Bahasa Membina Keperibadian Bangsa

Oleh Victor Pogadaev

Bahasa dan manusia tidak dapat dipisahkan, bagaikan lagu dengan irama. Bahasa tidak boleh wujud di luar manusia dan manusia sebagai homo sapiens tidak wujud di luar bahasa. Jadi, manusia tidak mungkin diselidiki di luar bahasa, manakala bahasa tidak boleh diselidiki di luar manusia.

Bahasa merupakan alat pemahaman yang mencerminkan dunia di sekitar manusia. Bahasa juga mencerminkan budaya yang dicipta oleh manusia, menyimpannya untuk manusia, dan menghantarkannya daripada manusia kepada manusia yang lain, juga daripada ibu bapa kepada anak cucunya. Melalui bahasa, manusia memahami dunia dan budaya. Tidak kurang pentingnya juga bahasa merupakan alat budaya, digunakan untuk membina insan, menentukan kelakuannya, cara hidup, pandangan hidup, mentaliti, keperibadian kebangsaan, dan ideologi.

Dalam situasi tertentu, manusia menjadi “hamba” kepada bahasa ibundanya. Sejak kecil, manusia berada di bawah pengaruh dan kuasa bahasa ibunda dan bersama-samanya menguasai budaya komuniti bahasa di lokasi dia berada secara kebetulan, tanpa apa-apa pilihan. Seperti dinyatakan oleh saintis Rusia E.M. Veresyagin dan V.G. Kostomarov dalam bukunya Yazik i Kul’tura (Bahasa dan Budaya), “Manusia tidak dilahirkan berkaum Rusia, Jerman atau Jepun dan lain-lain melainkan ia menjadi berkaum itu sebagai akibat beradanya dalam komuniti kaum berkenaan.”

Walau bagaimanapun, kita mesti ingat juga tentang peranan besar yang dimainkan oleh sebuah bahasa berhubung rapat dengan budaya dalam pendidikan dan pembinaan keperibadian manusia. Ahli psikologi Rusia, B.G. Ananiev, menyatakan bahawa keperibadian ialah hasil daripada budaya yang boleh dipinda. Anak yang dilahirkan sejak minit pertama, mendengar bunyi bakal bahasa ibundanya. Bahasalah yang memperkenalkan dunia sekitar kepada dia, memaksanya menerima pemahaman dan gambaran dunia yang “dilukis” sebelum dia muncul. Bersamaan dengan itu, melalui bahasa, manusia menerima pengertian tentang dunia dan masyarakat yang dia menjadi ahlinya. Melalui bahasa, kita juga dapat mengenal budaya, budi bahasa, sistem nilai, akhlak, dan kelakuan manusia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU3

Bahasa Komunikasi Iklan

Oleh Roslan Daud

Perkataan “ekspresif” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan, tulisan atau lukisan yang dapat melahirkan sesuatu maksud yang meliputi perasaan dan tujuan, sama ada melalui cetakan atau catan. Bahasa iklan pula dapat diertikan sebagai bahasa yang digunakan sebagai medium penyampaian maklumat bagi tujuan mempromosikan barangan dan perkhidmatan, selain memujuk, memuji dan merayu.

Pengiklanan dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu bentuk pemberitahuan dan bentuk promosi produk. Matlamat utama adalah untuk menyampaikan maklumat secara berkesan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah supaya difahami oleh pembaca atau pendengar. Contohnya, pemberitahuan tentang tawaran tender, tawaran kerja atau suatu pengumuman.

Bagi iklan promosi produk pula, bahasa yang digunakan berbentuk pujian dan pujukan, malah boleh dikatakan rayuan secara halus. Hal ini dilakukan dengan memaparkan kebaikan dan kelebihan produk yang berkaitan supaya pengguna dapat mengubah fikiran dan seterusnya mencuba menggunakan produk yang diiklankan.

Perlu ditegaskan bahawa bahasa yang disampaikan melalui komunikasi pengiklanan tidak terhad kepada tulisan, ungkapan mahupun ayat semata-mata, malahan lebih luas daripada itu. Penggunaan ilustrasi, multimedia dan warna merupakan bahasa bukan verbal yang jarang-jarang diterjemahkan secara terang-terangan oleh khalayak.

Contoh terbaik ialah iklan jalur lebar P1 Wimax yang menggunakan satu patah perkataan sahaja, iaitu “POTONG!”. Perkataan itu bermaksud seruan kepada pengguna supaya menghentikan perkhidmatan jalur lebar yang dimiliki syarikat lain. Iklan ini telah bersaing dengan beberapa syarikat telekomunikasi, seperti Telekom Malaysia dengan Streamyx dan Maxis dengan Maxis Wired Broadband untuk memenangi hati pengguna internet agar menggunakan perkhidmatan mereka. Ternyata iklan ini mampu mengangkat reputasi syarikat telekomunikasi ini pada tahap yang tersendiri.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Brakilogi dalam Bahasa Arab

Oleh Munif Zarirruddin Fikri Nordin

Aristotle menyifatkan bahasa sebagai seni. Unsur seni ini telah mempelbagaikan ciri yang ada pada bahasa, baik dari segi kosa kata sehinggalah semantik dan retorik. Unsur seni ini juga menjadikan bahasa sebagai subjek dan medium yang indah, cantik, menarik, baik dan unik. Salah satu ciri yang melengkapkan unsur seni ini ialah brakilogi.

Apakah yang dimaksudkan dengan brakilogi? Brakilogi ialah penggunaan kata yang sedikit dalam penyampaian makna yang banyak. Dengan kata lain, brakilogi memiliki sifat ringkas, tetapi tepat dan padat. Lawan brakilogi ialah pleonasme, iaitu penggunaan kata yang berlebihan dalam penyampaian makna yang dikehendaki. Dalam bahasa Arab, selain pleonasme, lawan brakilogi juga ialah kesetaraan, iaitu penggunaan kata yang setara dengan kadar makna yang disampaikan.

Dalam bahasa Arab, brakilogi, pleonasme dan kesetaraan merupakan bentuk gaya bahasa yang menghubungkan kuantiti kata dengan kadar makna. Pemilihan satu daripada ketiga-tiga bentuk berkenaan bergantung pada sesuatu faktor, seperti konteks, latar penyampai, latar penerima, kandungan maklumat dan jenis maklumat.

Brakilogi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-ijaz, dan diperincikan dalam perbahasan retorik Arab (al-balaghah al-‘arabiyyah). Bab yang khusus tentang al-ijaz ialah ilmu al-ma‘ani, iaitu kajian yang berkisar tentang dua perkara. Pertama, membahaskan keselarasan antara kata (struktur bahasa dan bentuk susunan ayat) dengan keadaan pendengar dan situasi percakapan (dan penulisan) supaya bertepatan dengan tujuan yang hendak disampaikan. Kedua, membahaskan makna (hakiki atau bukan hakiki) yang dibentuk oleh unsur bahasa (yang terdapat dalam struktur bahasa dan bentuk susunan ayat).

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Politik Bahasa Membentuk Etimologi Filipina

Oleh Awang Azman Awang Pawi

Terdapat beberapa persamaan antara perbendaharaan kata bahasa Tagalog dengan Melayu Sarawak. Ketika penulis berkesempatan bertemu dengan ahli akademik Filipina, kami bertukar-tukar pandangan dalam mencari persamaan sebagai satu rumpun di alam nusantara ini. Hasilnya, kami mendapati Filipina merupakan sebahagian daripada dunia Melayu sebelum dikuasai oleh dua kuasa besar kolonial, iaitu Sepanyol dan Amerika Syarikat.

Dunia Nusantara yang terbentang luas meliputi kepulauan Filipina sebelum kedatangan agama Kristian lagi. Walau bagaimanapun, kolonialisme telah mengubah masyarakat di Filipina yang kini merupakan 90 peratus penduduknya beragama Kristian manakala penduduk Islam cuma tinggal lima peratus. Pembaratan kebudayaan juga berlaku dalam masyarakat Filipina. Kesannya, bahasa Inggeris menjadi bahasa pemerintah dan pengantar dalam pendidikan walaupun bahasa kebangsaan ialah “Pilipino” yang bersumberkan bahasa Tagalog. Istilah Tagalog bermaksud penduduk yang tinggal di perairan sungai.

Situasi di Filipina ini merupakan kesan pembaratan kebudayaan selama 400 tahun oleh kolonial Sepanyol dan Amerika. Yang dapat dikesan, Filipina mempunyai sekitar 87 bahasa dan dialek peribumi yang dituturkan di bawah rumpun Melayu-Polinesia. Tiga bahasa peribumi yang banyak dituturkan ialah bahasa Cebuano, Tagalog dan Ilocano. Bahasa Cebuano dituturkan di utara Luzon manakala, bahasa Tagalog pada mulanya dituturkan di kawasan Manila. Manakala bahasa masyarakat Islam tertumpu di kepulauan Sulu, di tengah dan barat Mindanao, serta kawasan utara Luzon.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Hubungan Maksud antara Perkataan

Oleh S. Nathesan

Cruse dalam Lexical Semantics (1986) mentakrifkan suatu unit leksikal atau perkataan sebagai gabungan antara bentuk dan maksud atau makna (sense). Laurie Beauer dalam Vocabulary (1998) pula menerangkan hubungan antara perkataan wujud daripada dua aspek. Yang pertama adalah dari aspek maksud, dan yang keduanya dari aspek bentuk. Walau bagaimanapun, dalam perbincangan pada kali ini, hubungan antara perkataan dari segi maksud atau makna sahaja yang dijelaskan.

Lazimnya, persoalan makna menjadi tumpuan utama dalam bidang semantik leksikal. Namun, bidang linguistik lain, seperti leksikologi turut meneliti aspek makna. Rene Dirven dalam Cognitive Explorations of Language and Linguistics (2004) mendefinisikan leksikologi sebagai kajian sistematik tentang maksud perkataan.

Dalam Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning (2001) pula leksikologi diterangkan sebagai bidang yang mengkaji pelbagai jenis perkataan yang wujud dalam bahasa serta hubungan maksud antara jenis perkataan tersebut. Perkataan yang terdapat dalam bahasa, lazimnya ada hubungan atau pertalian dari segi makna antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dirujuk sebagai hubungan maksud (sense relations).

Hubungan maksud sesuatu perkataan akan lebih jelas kelihatannya jika maksudnya dirujuk dalam kamus ekabahasa, seperti Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Misalnya, entri perkataan kawat ada dua maksud, iaitu “tali yang dibuat daripada logam” (dawai), dan “telegram”. Demikian juga kata cocok diberikan enam maksud, iaitu “sesuai benar”, “sepakat”, “tidak berbeza”, “tepat”, “suka” dan “serasi”.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Ke Arah Mewujudkan Industri Bahasa

Dr. Jeniri Amir merupakan Pensyarah Kanan dan Ketua Jabatan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak. Beliau juga terlibat dalam industri bahasa secara serius lebih daripada 30 tahun dengan menulis teks ucapan pemimpin politik serta rencana dalam akhbar dan majalah. Baru-baru ini, sidang editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau untuk mendapatkan pandangannya tentang industri bahasa.

DB : Apakah pandangan Dr. tentang bahasa Melayu?

JA : Bahasa Melayu telah berkembang dengan pesat tetapi sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sebagai orang yang telah melibatkan diri selama 30 tahun secara serius dalam bidang ini, saya mendapati bahawa bahasa Melayu telah mencapai tahap yang dapat dibanggakan. Bahasa Melayu telah digunakan dengan meluas berbanding dengan 30 tahun lalu meskipun masih banyak ruang untuk terus ditingkatkan penggunaannya. Bahasa Melayu berjaya memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu dan sebagai bahasa pemersatu masyarakat berbilang kaum.

Walau bagaimanapun, saya kesal dengan sikap sesetengah pihak, termasuklah pemimpin politik, yang tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menggunakan dan memartabatkannya. Bahasa Melayu perlu digunakan dengan meluas bukan sahaja dalam sektor awam, tetapi juga dalam sektor swasta. Penggunaan bahasa Melayu boleh dijadikan satu kegiatan dan industri yang dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.

Bahasa Melayu hanya dapat mencapai kemajuan jika semua pihak, tidak mengira kaum, menggunakannya dengan rasa bangga. Bahasa Melayu ialah bahasa kita semua.

___

Temu bual ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Puisi

Soldadu Bahasa
(Untuk soldadu-soldadu bahasa yang muda lela)

Kesepakatan daripada kata yang berderai,
kesatuan daripada semangat yang terungkai,
perkampungan aspirasi ini mewangi narwastu,
haruman kuntum mekar kembang merah,
tumbuh subur di tanah cinta

Ainunl Muaiyanah Sulaiman
Ayer Keroh, Melaka.

___

Puisi ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.