Industri Bahasa: Jangan Sampai Mengikis Jati Diri

Oleh Azman Ismail

Istilah industri berasal daripada bahasa Latin, iaitu industria yang bererti buruh atau tenaga kerja. Dewasa ini, istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, merangkumi semua kegiatan manusia secara komersial untuk memenuhi keperluan hidupnya bagi mencapai tahap kesejahteraan yang lebih baik.

Kegiatan industri sebenarnya sudah lama wujud di muka bumi ini dalam peringkat yang sangat sederhana, yang dikaitkan dengan bidang penternakan atau pertanian. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, kegiatan industri tumbuh dan berkembang semakin kompleks.

Pada era global, sektor industri menjadi lebih rencam dengan perkembangannya merangkumi pelbagai sektor, termasuklah sektor perkhidmatan, kebahasaan, penerbitan, percetakan dan perbukuan yang dapat dihubungkan dengan industri kreatif. Perkembangan baharu ini dianggap sebagai fenomena yang terangkum dalam ekonomi global yang merentasi sempadan geopolitik dan geografi.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU1

Meraih Pendapatan Melalui Bahasa

Oleh Zamri Mohamad

Sosiologi industri merupakan satu subjek yang membawa bersama pemerhatian terhadap pengaruh interaksi bahasa sebagai satu sistem teras bagi mencetuskan evolusi dalam ekonomi itu sendiri. Dari sudut pandangan ahli sosiologi, perkara yang diangkat dan menjadi keresahan dalam industri merupakan perihal kawalan kos yang efektif dari segi transaksi nilai. Maksudnya, tahap kemampuan jumlah wang yang dilaburkan kepada sumber mentah dapat membawa keuntungan semula dan mengekalkannya bagi satu tempoh masa tertentu.

Kitaran interaksi antara kerajaan, pengamal industri, kumpulan berkepentingan dan individu bergantung pada keupayaan daya sistem yang diperkenalkan. Bahasa menjadi medium pengikat bagi merancakkan interaksi alam industri. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu aspek dalam penentuan kos melepas oleh pembuat keputusan.

Pengambilan pekerja asing dari negara serantau misalnya, tidak sekadar memenuhi keperluan majikan bagi mendapatkan tenaga kerja yang murah berbanding dengan pekerja tempatan, tetapi juga atas pertimbangan kos melatih. Kos ini diambil kira sebagai salah satu penentu pemilihan. Melatih bermaksud mengalihkan kemahiran bertujuan menggandakan proses yang sama.

Kos melepas kepada seorang majikan pula kepada pilihan yang dibuat, sama ada mahu mengambil pekerja tempatan ataupun dari negara jiran. Apabila melihat kos melatih dan tangga gaji yang lebih rendah serta persamaan bahasa yang memudahkan sistem kerja, maka pekerja asing menjadi pilihan dan warga tempatan dilepaskan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Potensi Masa Hadapan

Oleh Indirawati Zahid

Mempelajari bahasa tidak akan pernah merugikan pelajarnya. Bahasa sebagai alat komunikasi tidak akan pernah menggagalkan mana-mana individu dalam proses komunikasi yang berlangsung. Syaratnya, seseorang individu itu benar-benar menguasai bahasa yang dipelajari dari segala aspek seperti budaya dan masyarakat, selain aspek utama dalam bahasa, iaitu nahu.

Sama ada bahasa yang dipelajari itu merupakan bahasa pertama (natif) ataupun bahasa asing, bahasa kedua mahupun ketiga dan seterusnya, menguasai bahasa pada tahap yang cemerlang akan menjadikan seseorang individu itu berada dalam konteks bebas konflik apabila berinteraksi. Hubungan bahasa yang akrab dengan budaya dan masyarakat akan memudahkan sesuatu komunikasi berlangsung kerana tidak semua yang ada hubungan dengan budaya dan masyarakat dapat dimuatkan dalam buku tatabahasa sesuatu bahasa.

Melihat senario yang berlaku hari ini, mempelajari dan menguasai bahasa ternyata menyediakan banyak peluang pekerjaan dan pulangan pendapatan yang lumayan. Antara bidang yang boleh diceburi termasuklah bidang pendidikan, hiburan, pengurusan, perubatan, dan pelancongan.

Mempelajari dan menguasai bahasa akan menyediakan banyak peluang dalam dunia pendidikan, seperti menjadi guru bahasa, tutor bahasa, pensyarah bahasa, penyelidik bahasa dan juga jurubahasa.

Menjadi guru, tutor, atau pensyarah, semuanya akan membantu melahirkan generasi baharu yang peka dengan keperluan menguasai bahasa yang baik. Bidang pekerjaan seperti ini tidak akan berkurang permintaannya sekali gus akan membuka peluang pekerjaan yang tinggi juga. Sementara itu, pekerjaan sebagai penyelidik bahasa akan menyediakan ruang penerbitan buku terkini tentang penyelidikan dan ini juga akan menyumbang kepada penambahbaikan yang boleh dilakukan dari semasa ke semasa tentang sistem pendidikan yang akan dilaksanakan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU4

Tsunami Bahasa di Malaysia

Oleh Kamal Shukri Abdullah Sani.

Pada 31 Ogos 2011 lalu, genaplah 54 tahun Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British. Daripada sebuah negara yang tergolong dalam kumpulan negara dunia ketiga, negara pertanian dengan hasil seperti getah, kelapa bali dan nanas, kini Malaysia telah melangkah laju sebagai negara industri dengan pelbagai hasil eksport berorientasikan teknologi dan pembuatan.

Bertuah dan beruntungnya kita menjadi warganegara Malaysia. Namun, satu perkara yang sepatutnya merunsingkan kita semua ialah isu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan tegasnya bahasa Melayu. Tentang perkara paling asas, iaitu nama bahasa Melayu sahaja, kita sering berbolak-balik. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Malaysia, sekejap bahasa Melayu. Gunakanlah sahaja istilah yang benar, betul dan sah, iaitu “bahasa Melayu” (mengikut Perlembagaan Persekutuan).

Adakah kita berasa benci atau tidak selesa untuk belajar jika namanya bahasa Melayu, dan hanya akan suka dan selesa untuk belajar jika namanya bahasa Malaysia? Mungkin ada yang berkata ini perkara kecil. Jika kecil, mengapakah pula kita “bersusah-susah” untuk memberikan nama lain dan tidak betul pula? Sebenarnya, ada sesuatu pada nama. Nama ialah maruah. Oleh itu semua rakyat Malaysia patut berbangga dengan bahasa Melayu.

Tiada seorang pun rakyat Malaysia yang berhak membenci mana-mana bahasa atau nama bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, ataupun bahasa Inggeris. Lihatlah, di mana-mana pun istilah bahasa Inggeris digunakan. Tidak pernah bahasa Inggeris menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, ataupun bahasa New Zealand. Penguasaan banyak bahasa memang sesuatu yang amat bermanfaat. Di Malaysia, bahasa Melayu mesti dijunjung dan bahasa Inggeris dikendong, dan janganlah dilakukan sebaliknya pula.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Kesalahan Imbuhan dalam Terjemahan Bahasa Cina

Oleh Goh Sang Seong

Imbuhan mendukung fungsi nahu yang membawa makna. Dengan kata lain, sekiranya imbuhan yang digunakan dalam teks terjemahan salah, maka makna asal teks sumber yang ingin disampaikan juga akan turut terjejas.

Terdapat empat bentuk kesalahan imbuhan yang dikenal pasti dalam teks terjemahan bahasa Cina, iaitu perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu, perkataan berimbuhan yang disalahejakan, imbuhan yang salah daripada aspek fungsi sehingga menjejaskan maknanya, dan imbuhan yang salah kerana posisinya dalam kolokasi.

Kesalahan perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud.

Terdapat penggunaan perkataan berimbuhan yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Contohnya:

1. “Pakcik Lim katakan mereka orang Melayu!” tiba-tiba Xiao Ling pula bersampuk.

2. Beransur-ansurlah Song Jiang dan bala tenteranya menyeberang ke tebing utara Sungai Huanghe. Lalu Li Jun sekalian diarahkan mengetua kapal-kapal perang untuk berkumpul di Sungai Wei, Weizhou, di hadapan.

3. Proses penerbitan bermula dari awal proses percetakan, penjalanan mesin cetak hingga penerbitan dihasilkan.

Dalam ayat (1) hingga (3), kesemua kata dasar yang digunakan sebagai padanan dalam teks sasaran tepat maknanya. Namun, mutu terjemahan dari aspek kekemasan tatabahasa kurang diyakini. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam ayat (1), perkataan “bersampuk” tidak tepat. Imbuhan yang menandakan kata kerja “sampuk” sebagai kata kerja tak transitif adalah “meN-“ dan bukan “beR-“. Dalam ayat (2) pula, penerbitan kata nama “ketua” menjadi kata kerja transitif yang diikuti objek “kapal-kapal perang” sepatutnya diberikan apitan dan menjadi “mengetuai”, bukannya “mengetua” yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Perkataan “penjalanan” dalam ayat (3) pula tidak tepat kerana yang hendak dimaksudkan ialah mesin itu berjalan. Jadi, padanan yang lebih sesuai ialah “perjalanan”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Gangguan Bahasa Ibunda

Oleh Mohd. Helmi Ahmad

Bahasa berperanan penting dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan bahasa untuk pelbagai tujuan, seperti untuk perhubungan, berkomunikasi, menyatakan pendapat, mendapatkan maklumat, meluahkan perasaan dan berhibur.

Untuk tujuan tersebut, manusia menggunakan sama ada bahasa ibunda ataupun bahasa kedua sebagai perantaranya. Bahasa ibunda merupakan bahasa pertama yang diperoleh sejak lahir, manakala bahasa kedua diperoleh melalui pembelajaran. Setiap manusia akan memperoleh bahasa pertamanya dahulu sebelum mempelajari bahasa kedua.

Kanak-kanak yang normal akan memperoleh bahasa pertamanya dalam jangka waktu umur antara dua hingga enam tahun. Pemerolehan bahasa tetap berlaku walaupun bahasa yang didengar oleh kanak-kanak tidak gramatis atau mengandungi kesalahan struktur dan kosa kata.

Menurut Chomsky, kanak-kanak yang memperoleh rangsangan bahasa akan memberikan tindak balasnya. Mindanya lengkap dengan alat pemerolehan bahasa yang semula jadi. Chomsky menamakan alat ini LAD atau Language Acquisition Device (peranti perolehan bahasa). LAD merupakan ciri khas minda manusia yang tidak terdapat pada makhluk lain. LAD mengandungi tatabahasa sejagat. Oleh itu, banyak ciri tatabahasa bahasa pertama yang tidak perlu dipelajari secara sedar. Dengan konsep tatabahasa sejagat, diandaikan bahawa struktur dan pola bahasa yang ada dalam minda kanak-kanak sama bagi semua bahasa di dunia dan bersifat universal.

Menurut Chomsky lagi, oleh sebab semua orang mempunyai LAD, maka kanak-kanak tidak perlu menghafal dan meniru pola ayat bahasa ibundanya untuk menguasai bahasa tersebut. Kanak-kanak dapat menuturkan ayat yang baharu dengan menerapkan kaedah tatabahasa yang diketahuinya secara tidak sedar daripada LAD.

Lain pula halnya dengan kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa sebagai bahasa kedua. Kanak-kanak akan mengalami kesukaran kerana semasa mempelajari bahasa kedua, mereka tidak membentuk konsep yang baharu kecuali konsep itu di luar budaya. Ditambah pula sistem bahasa yang sedia ada sentiasa mengganggu sistem bahasa yang dipelajari.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU2

Bahasa untuk Imigran

Oleh Zulkifli Salleh

Dafna Linzer dalam The Slate menulis pengalamannya yang sukar untuk memohon kewarganegaraan Amerika Syarikat. Dalam “The Problem with Question 36,” pada Februari lalu, beliau menulis, “Ketika temu duga kewarganegaraan, pemohon disoal secara rawak 10 soalan daripada ujian dan mesti dijawab enam dengan betul. Sebagai tambahan kepada soalan tersebut, diadakan ujian pembacaan dan tulisan untuk kecekapan bahasa Inggeris. Saya menjawab enam soalan berturut-turut dengan betul dan berpindah kepada bahagian peperiksaan.” Seterusnya Dafna, rakyat Kanada, menulis, “Penutur asal bahasa Inggeris tidak dikecualikan daripada bahagian ini dan saya diminta membaca dengan kuat ayat yang berikut, “Columbus Day in October.” Kemudian, saya diminta menulis ayat dalam bahasa Inggeris. Luar biasa, ayat yang sama, “Columbus Day is in October.”

Kebelakangan ini, para pemimpin Eropah semakin memperlihatkan ketegasan terhadap kaum imigran atau pendatang yang menetap di negara mereka, tetapi tidak cuba berintegrasi dengan penduduk asal. Di Jerman, Cancelor Angela Merkel memaklumkan bahawa fahaman pelbagai budaya benar-benar gagal di negara itu. Maka, beliau menggesa kaum imigran, kebanyakannya orang Turki, yang menggunakan bahasa Jerman dan bukan bahasa asal mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.