Peribahasa dan Amalan Negatif

Oleh IZANI HAJI DAUD

Peribahasa merupakan khazanah Melayu yang amat berharga dan sebati dengan kehidupan masyarakat Melayu sejak zaman-berzaman dan digunakan dengan meluas pada zaman silam. Peribahasa ialah ayat atau urutan kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Oleh sebab itu, apabila meneliti sesebuah peribahasa, yang tersirat itu lebih penting daripada yang tersurat.

Dalam kehidupan masyarakat Melayu, peribahasa turut memainkan peranan yang besar kerana berupaya menjelaskan sesuatu keadaan atau perlakuan, baik yang positif mahupun yang negatif. Ada beberapa peribahasa yang digunakan dalam pertuturan yang menunjukkan sikap dan amalan negatif seseorang.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Kepentingan Nilai dalam Pendidikan

Oleh NASHMAD MOHD.

Dalam sesebuah masyarakat, nilai murni amat perlu diterapkan bagi mewujudkan suasana yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Usaha penerapan nilai murni ini perlu dilakukan pada peringkat awal proses sosialisasi, iaitu semasa individu itu berada pada peringkat persekolahan, selain penerapan nilai yang diterapkan oleh ibu bapa di rumah.

Penerapan nilai mendefinisikan nilai sebagai peraturan perlakuan standard yang menjadi pegangan ahli masyarakat, ditentukan oleh masyarakat mengikut budaya masyarakat tersebut (Supeka et,al., 1976). Tujuan penerapan nilai adalah untuk mempengaruhi diri individu dengan nilai tertentu yang berbentuk universal dan mutlak, yang difikirkan baik dan sesuai.

Buku Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu ini mengandungi pelbagai pandangan dan pendapat lain tentang konsep nilai. Buku ini dihasilkan daripada kajian kes yang menggunakan kerangka teoretis berasaskan pendekatan penerapan nilai. Maklumat diperoleh berdasarkan tanggapan guru tentang pelaksanaan penerapan 16 nilai murni dalam pengajaran bahasa Melayu, khususnya di sekolah menengah rendah, Hulu Langat, Selangor.

Beberapa soalan berhubung dengan pelaksanaan penerapan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu dikemukakan. Apakah jenis nilai yang kerap dipilih untuk diterapkan dalam pengajaran bahasa Melayu? Apakah sumber nilai yang kerap digunakan oleh guru? Apakah prinsip asas penerapan nilai yang digunakan oleh guru? Apakah aktiviti bahasa yang kerap diterapkan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu? Apakah teknik penerapan nilai yang digunakan oleh guru untuk menanamkan nilai dalam pengajaran? Adakah guru membuat penilaian terhadap isi nilai yang diterapkan dalam pengajaran? Apakah tahap penerapan nilai yang dapat dicapai oleh guru dalam pengajaran? Apakah masalah yang dihadapi oleh guru semasa menanamkan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu? Adakah pengkhususan kaedah mengajar dan bentuk kursus Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang diperoleh memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penerapan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu?

Dalam usaha merealisasikan pendidikan bertaraf dunia seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, bahawa dalam bidang pendidikan di Malaysia telah diusahakan lonjakan berganda dari semua aspek bagi menentukan tahap pendidikan negara setaraf dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia.

Pada tahun 1974 , Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dan laporannya diterbitkan pada tahun 1979 untuk mengkaji segala aspek pelaksanaan pendidikan khasnya kurikulum pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Di samping meneliti kemampuan sistem pendidikan dalam melahirkan rakyat yang bersatu padu, terlatih dan berdisiplin, jawatankuasa ini prihatin terhadap masalah pendidikan akhlak. Hal ini terdapat dalam kenyataan pada halaman 227 para 452 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.

Dalam Falsafah Pendidikan Negara melalui KBSM, diharapkan generasi muda yang dididik mempunyai asas yang Dalam bidang pendidikan di Malaysia telah diusahakan lonjakan berganda dari semua aspek bagi menentukan tahap pendidikan negara setaraf dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. kukuh nilai murninya. Falsafah tersebut menggambarkan bahawa matlamat dan hasrat pendidikan negara tidak akan terlaksana tanpa asas, membina dan memperkembangkan pendidikan atas landasan nilai luhur dan murni. Falsafah ini direalisasikan dalam KBSM yang digubal dan dilaksanakan pada tahun 1988 bertujuan untuk memberikan penekanan pada pembangunan potensi individu secara menyeluruh.

Buku yang mengandungi 201 muka surat ini merupakan kajian penulis tentang penerapan nilai murni melalui pengajaran bahasa Melayu pada peringkat sekolah menengah. Penerapan nilai dan cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keperluan pendidikan nilai yang dilaksanakan dalam KBSM. Penulis mengkaji kaedah penerapan nilai oleh guru melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan pelbagai alat, seperti bahan penulisan kreatif dan model contoh.

Tinjauan kajian menunjukkan bahawa pendidikan nilai sangat penting sebagai sebahagian daripada kandungan kurikulum sekolah, dalam proses pendidikan seseorang individu. Menurut Sugarman (1973) dan Lerner (1976), manusia memang dijadikan penerima nilai, pemilih nilai, pengamal nilai, pembentuk nilai pewaris dan penerus nilai serta pengawal nilai. Berdasarkan penegasan tersebut, Ellis, Cagan dan Howay (1991) membuat beberapa saranan berhubung dengan pendidikan nilai tersebut, seperti yang berikut:

i. Pendidikan nilai amat perlu di sekolah.

ii. Guru merupakan agen pemindahan nilai kepada pelajar.

iii. Pengajaran nilai sewajarnya menjadi fokus utama dalam pendidikan.

iv. Pegangan nilai secara umum harus didasarkan kepercayaan masyarakat.

Hasil kajian yang dijalankan, pertama, berdasarkan pelaksanaan penerapan nilai murni dalam pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah rendah melalui jenis nilai murni yang selalu diterapkan. Kedua, berdasarkan sumber untuk memilih nilai yang hendak Keberkesanan amalan guru selepas kajian akan terus berkekalan andainya mendapat pencerapan dan penyeliaan yang mantap dan berterusan, sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. diterapkan, penggunaan prinsip penerapan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu melalui aktiviti bahasa, dan kaedah penerapan nilai dalam pengajaran bahasa Melayu, teknik penerapan nilai yang digunakan, tahap penerapan nilai yang dicapai oleh guru dan sebagainya. Selain itu, untuk memudahkan pengguna, dilampirkan juga beberapa jadual, hipotesis, rajah serta contoh yang diperoleh dari beberapa sekolah terpilih hasil responden guru yang mengajarkan Bahasa Melayu. Pada akhir bab buku ini merumuskan secara keseluruhan dapatan kajian dalam semua aspek pelaksanaan penerapan nilai dalam pengajaran Bahasa Melayu yang dikaji. Untuk mendapatkan maklumat hasil kajian tersebut, pembaca boleh mendapatkannya secara terperinci.

Buku Nilai Murni dalam Pengajaran Bahasa Melayu ini boleh dijadikan panduan kepada guru untuk menerapkan pendidikan nilai melalui mata pelajaran Bahasa Melayu. Keberkesanan amalan guru selepas kajian akan terus berkekalan andainya mendapat pencerapan dan penyeliaan yang mantap dan berterusan, sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. Yang penting, penerapan nilai di sekolah mempunyai hubung kait yang rapat dengan kehidupan pelajar di rumah dan dalam masyarakat. Pihak ibu bapa, pihak berwajib dalam masyarakat dan pihak tertentu yang berkepentingan perlu diberi pendedahan yang sesuai, iaitu dalam bentuk forum, seminar, dan sebagainya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Korpus DBP Asas Korpus Kebangsaan

Oleh ZAIDI ISMAIL dan ZURAINI HAJI ABU BAKAR

“Kalau kita cinta akan bahasa kita, maka kita perlulah memperkuat ilmu kita supaya orang lain berminat untuk mempelajari bahasa kita.” – Profesor Madya Dr. Imran Ho Abdullah.

Profesor Madya Dr. Imran Ho Abdullah merupakan Pengarah Pejabat Hubungan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau banyak melakukan kajian bahasa yang tertumpu khusus pada penggunaan korpus elektronik. Baru-baru ini, sidang editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau untuk mendapatkan pandangannya tentang pengkomputeran bahasa dan korpus elektronik.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Bahasa Melayu: daripada Konvensional kepada Elektronik

Oleh JENIRI AMIR

Globalisasi, perkembangan komputer dan dunia maya yang menyaksikan terhakisnya sempadan negara menyebabkan dunia menjadi “kampung sejagat”. Globalisasi dan teknologi maklumat bukan sahaja memberikan kesan kepada landskap sosiopolitik dan sosiobudaya, tetapi juga memberikan kesan besar terhadap cara bahasa dirancang, dikembangkan dan disebarkan dalam kalangan pengguna. Strategi dan pendekatan lama sudah tidak lagi sesuai. Perancang, pengamal dan aktivis bahasa perlu menyesuaikan cara bekerja dengan perubahan yang berlaku dalam bidang teknologi maklumat bagi memastikan bahasa terus tumbuh dan berkembang serta tetap relevan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

KDBP SARANA PEMBINAAN BAHASA

Oleh NORHAFIZAH MOHAMED HUSIN DAN ABDUL HALIM ABDUL LATIP

Atas kesedaran terhadap keperluan pustaka korpus digital yang besar sebagai kemudahan untuk melakukan penelitian bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah memulakan projek pangkalan data bahasa Melayu berkomputer yang kini dikenali sebagai Korpus DBP (KDBP) pada tahun 1983. KDBP dibina untuk menyediakan prasarana penelitian yang objektif dan autentik sifatnya kepada para penyelidik bahasa Melayu. Dapatan yang diperoleh daripada kajian berdasarkan korpus ini dapat mencerminkan perilaku dan pola leksikal bahasa Melayu dalam persekitaran penggunaannya yang sebenar. KDBP juga dapat dijadikan asas untuk penyusunan kamus, tatabahasa dan buku bahasa yang lain.

Pada peringkat awal, sampel data tulisan dalam bahasa Melayu dikumpulkan sebagai sumber penyelidikan bahasa. Atas pertimbangan dan keperluan linguistik yang lebih luas, termasuklah untuk membantu kerja penyusunan kamus dan penyelidikan leksikal, dasar pengumpulan ini ditukar daripada kaedah pensampelan kepada kaedah pengumpulan teks wacana yang lengkap. Sehingga bulan September 2011, KDBP mengandungi 105 juta kata data pelbagai genre yang sudah diformatkan, dirakam dan disimpan secara berstruktur dalam pangkalan data.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Memanfaatkan Bahasa, Ada Imbalannya

Bahasa dapat dijelmakan sebagai industri yang mampu menjanakan pendapatan yang lumayan jika kena dengan caranya. Namun hal ini, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkemahiran tinggi dalam bahasa Melayu. Antara usaha yang dapat mendatangkan hasil, termasuklah bidang penulisan.

Dalam bidang penulisan, terutamanya penulisan buku, ada penulis yang memperoleh pendapatan ratusan ribu ringgit. Pendapatan ini tidak terhad hanya setahun. Sekiranya sesebuah buku itu masih terus dicetak ulang, seseorang penulis akan memperoleh pendapatan lagi pada tahun berikutnya menerusi royalti yang biasanya dibayar pada setiap akhir tahun. Royalti ini pula, bergantung pada jumlah buku yang dihasilkan oleh seseorang penulis.

Jika banyak buku yang dihasilkan oleh seseorang penulis itu laris di pasaran, maka banyaklah royalti yang diperolehnya. Misalnya, Ain Maisarah memperoleh pendapatan royalti melebihi RM100 ribu setahun (2010); Dr. Danial Zainal Abidin, RM80 ribu setahun (2008); Dr. Tengku Asmadi, RM20 ribu setahun (2008); manakala Ramlee Awang Murshid, lebih daripada RM500 ribu dalam tempoh lapan tahun. Hal ini pula tentulah turut berkait dengan pendapatan pihak penerbit.

Dalam bidang penulisan iklan pula, Haji Yusof Osman, penulis iklan bebas pernah menyatakan dalam Bual Bahasa November 2010 bahawa untuk mendapat gaji pengarah urusan, tidak semestinya perlu menjadi pengarah urusan. Beliau berkata sedemikian kerana kerja penulisan iklan juga dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. Cuma, masih banyak yang belum mengetahui rahsia penghasilan di sebalik kerja tersebut.

Selain bidang penulisan buku dan iklan, bidang penulisan lain yang juga dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan, termasuklah penulisan lirik lagu dan skrip filem atau drama. Begitu juga penyuntingan, penterjemahan dan penganjuran kursus yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Industri yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu sememangnya berpotensi untuk menghasilkan wang sekiranya kena dengan caranya.

-Zaidi Ismail

Buat Duit dengan Bahasa

Oleh Nimoiz T.Y

Buat duit” dengan bahasa bukanlah bermaksud kegiatan manipulasi bahasa untuk tujuan perdagangan. Atau lebih teruk lagi jika kita menggunakan istilah menjual bahasa untuk kepentingan material. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu ke tempat yang sewajarnya sekali gus memperoleh hasil yang lumayan.

Industri bahasa tidaklah terhad kepada bidang penulisan semata-mata. Sektor bahasa menjangkau sangat jauh, daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besar bidang yang merangkumi penerbitan akhbar dan majalah, penghasilan buku teks, pengiklanan, perfileman, penulisan teks ucapan, penciptaan moto, penciptaan slogan dan penjenamaan produk. Oleh itu, anggapan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai untuk penulis, editor dan guru bahasa sahaja memang tidak tepat sama sekali. Seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) juga memerlukan kemahiran berbahasa yang cemerlang semasa mengendalikan mesyuarat atau memberikan ucapan.

Industri Bahasa merupakan salah satu penyumbang besar kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia. Namun, banyak orang yang tidak sedar akan sumbangan bahasa Melayu. Mereka membuat tanggapan bahawa bahasa bukanlah industri mapan utama, seperti sektor pembuatan, perkilangan, pembinaan, pertanian dan pelancongan. Bezanya, industri bahasa tidak dapat dilihat secara nyata, seperti pembinaan bangunan pencakar langit. Oleh sebab itulah, industri bahasa Melayu sering dipandang enteng oleh sesetengah pihak. Tanpa disedari, peluang membuat duit dengan bahasa ini direbut oleh sesetengah orang sahaja. Industri pengiklanan misalnya, hanya direbut oleh orang Cina yang tahu mengambil peluang.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.