All posts by Dewan Bahasa

Penterjemahan Pemecah Tembok Ilmu

Dr. Mohd Sukki Othman merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan penceramah yang sering muncul dalam rancangan keagamaan di radio dan televisyen seperti Tanyalah Ustaz dan al-Kulliyyah. Selain itu, beliau pernah menghasilkan beberapa buah buku teks, buku rujukan dan buku sokongan pendidikan dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab untuk kegunaan sekolah rendah dan menengah. Karya hasil tulisan beliau juga banyak tersiar di akhbar dan majalah di samping buku untuk bacaan umum dan kanak-kanak. Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan beliau tentang isu fokus Dewan Bahasa pada bulan ini yang menyentuh peranan kegiatan penterjemahan dalam usaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa asing kepada bahasa Melayu bagi memberikan peluang kepada setiap anggota masyarakat memahami ilmu yang disampaikan.

S1:      Bidang penterjemahan dikatakan berfungsi sebagai wahana untuk menyebarkan ilmu dalam kalangan masyarakat. Bagaimanakah Dr. melihat kepentingan penterjemahan dalam hal ini?

Penterjemahan merupakan bidang yang sangat penting dan relevan pada sepanjang masa. Hal ini kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai bahasanya yang tersendiri yang digunakan sebagai bahasa pertuturan atau bahasa penulisan. Untuk memahami sesuatu masyarakat, sama ada dari sudut budaya, pemikiran, cara berfikir dan sebagainya, kita perlu memahami bahasa sesuatu kelompok masyarakat itu. Di sinilah terletaknya kepentingan penterjemahan yang bertujuan memindahkan maklumat dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Oleh itu, kegiatan penterjemahan bukan sekadar membabitkan pemindahan perkataan antara dua bahasa, tetapi menjurus kepada pemindahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan dan sebagainya dalam sesuatu masyarakat. Ringkasnya, terjemahan merupakan alat komunikasi dan wasilah untuk memindahkan ilmu pengetahuan, budaya masyarakat serta teknologi ke dalam masyarakat yang lain.

Ilmu pengetahuan dan bahasa sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain kerana ilmu pengetahuan dipindahkan melalui bahasa yang digunakan sama ada bahasa penulisan mahupun bahasa pertuturan. Sebagai contoh, pemindahan ilmu dari tamadun Islam lampau berlaku melalui terjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Melayu. Meskipun ajaran agama Islam termasuk persoalan syariat dapat diperoleh dalam bahasa Arab, namun hanya sebilangan kecil sahaja masyarakat Melayu yang memahami bahasa Arab sedangkan keperluan untuk memahami syariat itu meliputi seluruh anggota masyarakat Islam. Di sinilah terletaknya kepentingan kegiatan penterjemahan dalam usaha memindahkan maklumat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang memerlukan.

Penterjemahan dan Tuntutan Amanah Ilmu

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Baru-baru ini Persidangan Penterjemahan Antarabangsa berlangsung lagi buat kali ke-14. Ini merupakan petanda bahawa bidang penterjemahan masih lagi berperanan di negara ini sebagai wahana penting dalam usaha memecahkan tembok ilmu, iaitu bahasa asing yang selama ini dianggap sebagai penghalang kepada masyarakat di segenap lapisan untuk menguasai ilmu dalam sesuatu bidang. Kepentingannya lebih dirasai apabila kerajaan baru-baru ini memperkenalkan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Tambahan pula, ucapan Timbalan Perdana Menteri ketika menyempurnakan perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan 2013 Peringkat Kebangsaan pada 8 Oktober 2013 yang lalu secara jelas menegaskan iltizam tinggi kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Selaras dengan dasar MBMMBI, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan, termasuk dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Untuk itu beliau menggalakkan ahli akademik menghasilkan lebih banyak penulisan dalam bahasa Melayu di samping menggesa Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) supaya menggiatkan usaha penterjemahan karya antarabangsa ke dalam bahasa Melayu.

Oleh itu, ahli akademik dan pakar bidang sewajarnya menyahut seruan kerajaan ini kerana pada bahu mereka tergalas amanah untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat umum dalam bahasa kebangsaan yang lebih mudah difahami oleh mereka. Dengan ini, ilmu tidak lagi hanya berlegar sekadar di bilik kuliah dan diperdebatkan di seminar dan persidangan antarabangsa oleh segelintir golongan cerdik pandai semata-mata. Matlamat yang lebih penting adalah supaya ilmu itu dapat “diterjemahkan” dalam bentuk teknologi dan dimasyarakatkan dalam bahasa yang mereka fahami, seterusnya mampu dimanfaatkan hatta oleh golongan petani di desa. Dalam hal ini, penciptaan istilah perlu dibudayakan dalam diri ahli akademik bagi memenuhi tuntutan perkembangan ilmu yang pesat supaya kelambatan proses penterjemahan tidak lagi dijadikan alasan oleh sesetengah pihak untuk menafikan potensi bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu.

_________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Disember 2013.

Penilaian Kemahiran Bahasa Melayu Setaraf MUET: Suatu Keperluan

Oleh Ahmad Zaidi Nordin

Langkah pihak berwewenang mewajibkan pelajar yang ingin memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi (IPT) supaya menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dilihat sebagai usaha yang baik dalam memperkukuh bahasa berkenaan pada peringkat pengajian tinggi. Namun begitu, ironinya usaha tersebut dilihat seperti terlalu mengagungkan bahasa Inggeris apabila kelulusan peperiksaan ini dijadikan syarat utama pelajar untuk memasuki universiti. Kesannya secara tersirat, pelajar yang tidak tahu berbahasa Inggeris akan tertutup peluangnya untuk melangkah ke menara gading.

MUET yang diadakan pada bulan Mac, Julai dan November setiap tahun ini mempunyai empat kertas yang setiap satunya menilai kemahiran yang berbeza. Pelajar perlu menjawab hingga lulus Kertas 1 untuk kemahiran mendengar, Kertas 2 untuk kemahiran bertutur, Kertas 3 untuk kemahiran membaca, dan Kertas 4 untuk kemahiran menulis.

Persoalannya di sini perlukah pelajar dinilai semula dengan keempat-empat kemahiran ini yang sememangnya telah dinilai tahap kemahiran bahasa Inggeris mereka pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)? Adakah kelulusan bahasa Inggeris dalam kedua-dua peperiksaan tersebut belum cukup untuk menjadi syarat kemasukan ke IPT? Apakah pula fungsi dan peranan peperiksaan bahasa Inggeris pada peringkat Matrikulasi dan Politeknik kepada pelajar lepasan institusi ini?

Melihat perkembangan semasa ini, mengapakah tidak timbul pula cadangan untuk mewujudkan suatu penilaian khusus untuk menguji kecekapan berbahasa Melayu pelajar sebelum memasuki IPT yang kedudukannya setaraf MUET? Pewujudannya tentu dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan bahasa Melayu walaupun kononnya mereka telah mahir berbahasa Melayu yang cemerlang apabila mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat SPM. Inilah masa yang cukup sesuai untuk menjayakan hasrat ini tatkala kerajaan memberikan laluan yang luas untuk sebarang usaha memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris dalam bidang pendidikan. Komponen penilaian khas bahasa Melayu ini boleh dirangka berdasarkan komponen pengujian MUET, iaitu:

1)    menguji kemahiran mendengar untuk tujuan pemahaman;

2)    menguji kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan kesantunan berbahasa atau nahu yang bersesuaian;

3)    menguji kemahiran membaca dengan lancar dan skima yang betul; dan

4)    menguji kemahiran menulis, iaitu menghasilkan ayat-ayat yang betul strukturnya atau menulis karangan dengan sempurna.

Perlukah Belajar Bahasa Melayu di Institut Pengajian Tinggi?

Profesor Madya Dr. Zarina Othman merupakan Felow Bersekutu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Kemahiran Bahasa di Pusat Pengajian Umum (PPU), Universiti Kebangsaan Malaysia. Berdasarkan jawatan tersebut, beliau dilantik sebagai penyelaras pembinaan Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa yang merupakan hasil usaha Kementerian Pengajian Tinggi (kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan) untuk mewujudkan satu modul yang seragam bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran kursus Bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa pada peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Usaha ini dilaksanakan bagi menjayakan hasrat kementerian untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Untuk itu, editor Dewan Bahasa baru-baru ini menemu bual beliau bagi memperoleh penjelasan lanjut tentang modul yang diusahakan itu di samping mendapatkan pandangan berhubung dengan kepentingan penawaran kursus Bahasa Melayu pada peringkat pengajian tinggi.

S1:      Pada 6 April 2012, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa penawaran dan pelaksanaan Kursus Pengajian Umum diselaraskan kepada semua IPT (institusi pengajian tinggi) dalam negara termasuk IPTS (institusi pengajian tinggi swasta), IPTA (institusi pengajian tinggi awam) dan Politeknik. Penyelarasan ini dibuat bagi menyeragamkan pengajaran kursus mata pelajaran wajib di IPTA dan IPTS dengan mengambil kira keperluan pembelajaran pelajar tempatan dan antarabangsa. Bahasa Melayu merupakan satu daripada mata pelajaran yang terlibat dalam penyelarasan ini. Apakah pandangan Dr. tentang perkara ini?

Saya memang bersetuju dengan saranan menteri untuk dilaksanakan pengajaran kursus Bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib.di IPTA dan IPTS. Pihak kementerian mahu supaya semua pelajar yang melanjutkan pelajaran di Malaysia mendapat peluang untuk belajar Bahasa Melayu secara rasmi di universiti tempat mereka belajar. Kursus ini dikendalikan secara berasingan oleh pihak universiti masing-masing. Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) contohnya, mengambil pelajar masuk dan kemudian pelajar tersebut akan belajar Bahasa Melayu dan pada penghujung pengajian, pelajar mesti ada kelulusan dalam Bahasa Melayu. Jika seseorang itu pelajar Sarjana atau Doktor Falsafah, oleh sebab masa pengajiannya tidak lama, jadi mereka digalakkan untuk mengambil kursus Bahasa Melayu di semester pertama dan kedua supaya tidak berlaku kes pelajar tidak dapat mengikuti viva selagi tidak memenuhi syarat ini.

Sebelum ini penyelarasan belum dilaksanakan secara seratus peratus kerana ada universiti yang menawarkan kursus Bahasa Melayu ini hanya dalam satu semester dan ada juga yang menawarkannya dalam dua semester seperti di UKM, iaitu Bahasa Melayu I dan Bahasa Melayu II kepada pelajar antarabangsa. Untuk pelajar dari negara serantau seperti Brunei, Singapura, Indonesia dan Selatan Thai, mereka tidak mengambil kursus Bahasa Melayu sebagai bahasa asing, tetapi mereka wajib lulus mengambil kursus Bahasa Melayu Akademik I dan Bahasa Melayu Akademik II. Kursus ini berbeza dengan Kursus Bahasa Melayu sebagai bahasa asing dari segi silibus. Fokusnya pula lebih kepada penulisan dan gaya penulisan bahasa Malaysia. Bagi menjayakan usaha memartabatkan bahasa Melayu, UKM tidak menerima penggunaan bahasa Melayu dengan lenggok bahasa Melayu di negara asal masing-masing dalam penulisan akademik seperti tesis, begitu juga untuk melatih pelajar berkomunikasi dengan pensyarah dengan menggunakan bahasa Melayu.

Berbeza dengan pelajar dari Selatan Thailand yang mengambil Bahasa Melayu Akademik, pelajar di Utara Thailand akan mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Pelajar dari Brunei, Singapura dan Indonesia pula sekiranya mereka ada sijil yang menunjukkan mereka memiliki kelulusan yang setara dengan kelulusan Bahasa Melayu kita, mereka akan dikecualikan dari mengambil kursus Bahasa Melayu. Kelulusan ini tidak kira sama ada diperoleh di negara asal mereka atau mereka pernah berkursus Bahasa Melayu di sini. Kita juga ada menemu duga pelajar ini untuk memastikan tahap mereka. Jika mereka dikecualikan dari mengikuti kursus tahap satu, mungkin mereka tidak dikecualikan dari tahap dua. Saya bangga apabila UKM melaksanakan tindakan sebegitu kerana pada saya itu merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu.

Mutu Bahasa Melayu Kita Hanya Setaraf Sijil Pelajaran Malaysia

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Pada 6 September 2013 yang lalu, Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 telah dilancarkan oleh Timbalan Pendana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Dalam laporan tersebut ada satu perangkaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan yang menarik untuk diperhatikan. Perangkaan tersebut secara jelas memaparkan peratusan pelajar yang mencapai sekurang-kurangnya tahap kepujian dalam peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2010. Berdasarkan perangkaan ini didapati hanya 75 peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred kepujian dalam SPM pada tahun 2010. Daripada jumlah ini, prestasi murid bumiputera dilihat lebih baik dengan catatan sebanyak 84 peratus berbanding 63 peratus bagi murid Cina dan 57 peratus bagi murid India. Jika keputusan ini dijadikan penanda aras kepada pencapaian bahasa Melayu generasi muda yang bakal mewarisi negara pada suatu kelak, masih banyak tindakan yang perlu diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini demikian kerana dengan berbekalkan gred kepujian inilah seseorang berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Kelulusan inilah juga yang bakal menjadi “tiket” untuk seseorang diterima bekerja dalam sektor awam di negara ini.

Setelah sekian lama bahasa Melayu menjadi mata pelajaran teras dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di negara ini, masih relevankah kelulusan minimum ini dijadikan kayu ukur utama bagi menilai kemahiran berbahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia? Mengapakah untuk bahasa Inggeris kita berusaha sedaya upaya mewujudkan penilaian Malaysian University English Test (MUET)? Tidakkah kelulusan bahasa Inggeris pada peringkat SPM sudah memadai? Adakah hal ini disebabkan oleh sebahagian besar kursus di institusi pengajian tinggi diajarkan dalam bahasa tersebut? Persoalannya kini di manakah letaknya nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu apabila seseorang menjejakkan kaki ke menara gading?

Namun begitu, tahniah diucapkan kepada pihak universiti yang prihatin dengan hasrat kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dengan menawarkan kursus Bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa. Dalam masa yang sama, kita tidak seharusnya alpa dengan pencapaian kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar tempatan semata-mata kerana mereka telah lama didedahkan dengan mata pelajaran ini sewaktu di peringkat sekolah. Kita tidak mahu melihat pada suatu nanti ada dalam kalangan pelajar antarabangsa yang lebih mahir berbahasa kebangsaan berbanding pelajar tempatan lantaran kealpaan kita hari ini.

_________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, November 2013.

Masih Relevankah Bulan Bahasa Kebangsaan?

Datuk Dr. Haji Awang bin Sariyan merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau merupakan tokoh yang disegani dalam bidang bahasa dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang berkenaan, bukan sahaja sebagai ahli akademik di dalam dan luar negara malah pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Jabatan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan beliau tentang program tahunan terbesar Dewan Bahasa dan Pustaka, Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) yang dianjurkan pada bulan Oktober setiap tahun dan kini diangkat menjadi agenda besar negara pada peringkat kebangsaan.

S1:      BBK mula diperkenalkan semenjak tahun 1960-an lagi. Apakah tujuan asal kempen ini dilaksanakan sehingga kini diangkat sebagai satu daripada agenda besar pada peringkat kebangsaan?

Pada tahun 1960-an, kita tahu bahawa pada saat negara kita baru mencapai kemerdekaan. Salah satu tonggak pembinaan negara kita ialah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu bahasa perhubungan awam seluruh warganegara pelbagai keturunan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu untuk bidang pendidikan dan aspek kehidupan yang lain. Oleh sebab itu, diadakan gerakan bahasa kebangsaan yang mulanya dikenali sebagai Minggu Bahasa Kebangsaan dan kemudian Bulan Bahasa Kebangsaan pada zaman Allahyarham Tun Syed Nasir Ismail sebagai Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada ketika itu. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesedaran dan penglibatan seluruh masyarakat dalam pelbagai sektor kehidupan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Itu tujuan asal pada ketika itu dan objektif itu sampai sekarang berterusan oleh sebab kita melihat keadaan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu itu sampai sekarang pun belum mencapai tahap yang cukup memuaskan.

Banyak lagi ruang pembaikan, penambahbaikan dan penglibatan, bahkan dalam keadaan sekarang ini berlaku penurunan, iltizam dan penyertaan masyarakat kerana banyak faktor, antaranya globalisasi dan soal kemalapan semangat kebangsaan. Pada peringkat awal, mereka semua terlibat dalam suasana kemerdekaan untuk membina negara tetapi apabila negara sudah mula makmur dan maju, orang sudah mengecap nikmat kemerdekaan, kebanyakan orang seakan-akan sudah melupakan tonggak-tonggak dan asas-asas negara seperti bahasa kebangsaan. Mereka menganggap perkara ini sudah selesai tetapi sebenarnya tidak selesai kerana selagi kita hidup dan selagi tamadun berkembang, bahasa itu perlu dilestarikan. Apabila kita meninggalkan bahasa kebangsaan, kempen-kempen ini perlu digerakkan supaya jangan sampai Dasar Bahasa Kebangsaan sebagai satu dasar negara yang penting terabai, kerana dasar itu sama pentingnya dengan Dasar Ekonomi, Dasar Pertahanan dan dasar-dasar lain. Objektif itu pada keseluruhannya masih tetap berterusan, hanya soalnya sekarang cabarannya semakin gawat dan ini menyebabkan saya kira BBK tidak boleh dihentikan. Memandangkan cabaran semakin hebat, BBK ini masih tetap relevan.

Semarakkan Cinta Kita pada Bahasa Kebangsaan

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Bulan Oktober kembali lagi. Jika bulan Ogos diingati kerana padanya terdapat tarikh keramat kemerdekaan negara, bulan Oktober sebenarnya tidak kurang pentingnya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana pada bulan Oktober inilah berlangsungnya Bulan Bahasa Kebangsaan, satu agenda tahunan negara yang khusus diadakan untuk memugar rasa cinta kita kepada bahasa kebangsaan. Meskipun sambutannya tidak begitu gah seperti sambutan ulang tahun kemerdekaan, namun sambutan ini cukup bererti bukan sahaja kepada pencinta bahasa kebangsaan tetapi kepada setiap individu yang mengaku dirinya sebagai warganegara Malaysia.

Walaupun dipanggil dengan pelbagai nama semenjak diperkenalkan, kempen ini tetap meneruskan tradisinya sebagai kesinambungan kepada kempen bahasa dan sastera kebangsaan yang diadakan semenjak tahun 1960-an. Pada peringkat awal pengenalan, kempen ini dikenali sebagai Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, kempen ini dijenamakan semula dengan nama yang berbeza, iaitu Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK) pada tahun 1987 hingga 1996, Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta (GBKSS) (1996 – 2005), Minggu Sastera (1987 – 1998) dan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) (1999 – 2008). Bermula pada tahun 2009, gerakan ini dinamai sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan selaras dengan usaha melestarikan gagasan 1Malaysia yang bermatlamat untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini menandakan bahawa bahasa merupakan satu daripada unsur terpenting dalam menjayakan aspirasi kerajaan ini.

Oleh sebab itu, kempen ini mula diangkat martabatnya menjadi agenda tahunan besar negara dengan pelibatan pelbagai pihak di semua peringkat sama ada kerajaan pusat mahupun kerajaan negeri. Hal ini menunjukkan bahawa tanggungjawab memperkasakan bahasa kebangsaan bukan semata-mata tergalas di bahu Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi sewajarnya dipikul bersama-sama oleh setiap lapisan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Dengan mengamalkan resepi “yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing”, usaha memartabatkan bahasa kebangsaan pasti dapat dijayakan dengan mudah. Sesungguhnya, BBK merupakan pendekatan yang signifikan dalam usaha menyemarakkan semangat permuafakatan dalam menyuburkan rasa cinta dan kemegahan rakyat terhadap bahasa kebangsaan.

____________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2013.