Category Archives: Agenda Bahasa

Bahasa Melayu dan Kamus Internet

Oleh NOORDIN ZAKARIA

Perkataan “kamus” berasal daripada bahasa Arab, iaitu qamus. Kamus asalnya merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna sesuatu kata dan berfungsi untuk membantu pengguna mengenal perkataan baharu. Selain menerangkan maksud perkataan, sesetengah kamus turut mengandungi panduan sebutan, etimologi dan contoh penggunaannya. Bagi menguatkan pemahaman pengguna atau pelajar bahasa, sesetengah kamus juga dilengkapi ilustrasi.

Tradisi perkamusan berkaitan secara langsung dengan perkembangan pelbagai aktiviti global, termasuklah perdagangan, penyebaran agama dan penjajahan. Kewujudan sesebuah kamus bergantung pada sesuatu keperluan. Contohnya, Kamus Wilkinson telah dicetak semula di Tokyo, Jepun, dan dijadikan bahan rujukan oleh mata-mata Jepun untuk membolehkan mereka bertutur dengan orang Melayu bagi mendapatkan maklumat tentang geografi Tanah Melayu dan budaya masyarakat Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

TextSTAT Menganalisis Teks Berbantukan Komputer

Oleh RADIAH YUSOFF

Dari sudut kepenggunaan, perisian TextSTAT ini sangat sesuai digunakan terutamanya untuk pengajaran dan pembelajaran kursus seperti morfologi, sintaksis, analisis wacana, analisis teks, analisis kontrastif, dan linguistik korpus.

Terdapat pelbagai perisian konkordans yang digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk teks, seperti WordSmith dan Language Explorer 2.0. Ada yang perlu dibeli, dan ada juga yang percuma.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Bahasa Melayu: daripada Konvensional kepada Elektronik

Oleh JENIRI AMIR

Globalisasi, perkembangan komputer dan dunia maya yang menyaksikan terhakisnya sempadan negara menyebabkan dunia menjadi “kampung sejagat”. Globalisasi dan teknologi maklumat bukan sahaja memberikan kesan kepada landskap sosiopolitik dan sosiobudaya, tetapi juga memberikan kesan besar terhadap cara bahasa dirancang, dikembangkan dan disebarkan dalam kalangan pengguna. Strategi dan pendekatan lama sudah tidak lagi sesuai. Perancang, pengamal dan aktivis bahasa perlu menyesuaikan cara bekerja dengan perubahan yang berlaku dalam bidang teknologi maklumat bagi memastikan bahasa terus tumbuh dan berkembang serta tetap relevan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

KDBP SARANA PEMBINAAN BAHASA

Oleh NORHAFIZAH MOHAMED HUSIN DAN ABDUL HALIM ABDUL LATIP

Atas kesedaran terhadap keperluan pustaka korpus digital yang besar sebagai kemudahan untuk melakukan penelitian bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah memulakan projek pangkalan data bahasa Melayu berkomputer yang kini dikenali sebagai Korpus DBP (KDBP) pada tahun 1983. KDBP dibina untuk menyediakan prasarana penelitian yang objektif dan autentik sifatnya kepada para penyelidik bahasa Melayu. Dapatan yang diperoleh daripada kajian berdasarkan korpus ini dapat mencerminkan perilaku dan pola leksikal bahasa Melayu dalam persekitaran penggunaannya yang sebenar. KDBP juga dapat dijadikan asas untuk penyusunan kamus, tatabahasa dan buku bahasa yang lain.

Pada peringkat awal, sampel data tulisan dalam bahasa Melayu dikumpulkan sebagai sumber penyelidikan bahasa. Atas pertimbangan dan keperluan linguistik yang lebih luas, termasuklah untuk membantu kerja penyusunan kamus dan penyelidikan leksikal, dasar pengumpulan ini ditukar daripada kaedah pensampelan kepada kaedah pengumpulan teks wacana yang lengkap. Sehingga bulan September 2011, KDBP mengandungi 105 juta kata data pelbagai genre yang sudah diformatkan, dirakam dan disimpan secara berstruktur dalam pangkalan data.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Buat Duit dengan Bahasa

Oleh Nimoiz T.Y

Buat duit” dengan bahasa bukanlah bermaksud kegiatan manipulasi bahasa untuk tujuan perdagangan. Atau lebih teruk lagi jika kita menggunakan istilah menjual bahasa untuk kepentingan material. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu ke tempat yang sewajarnya sekali gus memperoleh hasil yang lumayan.

Industri bahasa tidaklah terhad kepada bidang penulisan semata-mata. Sektor bahasa menjangkau sangat jauh, daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besar bidang yang merangkumi penerbitan akhbar dan majalah, penghasilan buku teks, pengiklanan, perfileman, penulisan teks ucapan, penciptaan moto, penciptaan slogan dan penjenamaan produk. Oleh itu, anggapan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai untuk penulis, editor dan guru bahasa sahaja memang tidak tepat sama sekali. Seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) juga memerlukan kemahiran berbahasa yang cemerlang semasa mengendalikan mesyuarat atau memberikan ucapan.

Industri Bahasa merupakan salah satu penyumbang besar kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia. Namun, banyak orang yang tidak sedar akan sumbangan bahasa Melayu. Mereka membuat tanggapan bahawa bahasa bukanlah industri mapan utama, seperti sektor pembuatan, perkilangan, pembinaan, pertanian dan pelancongan. Bezanya, industri bahasa tidak dapat dilihat secara nyata, seperti pembinaan bangunan pencakar langit. Oleh sebab itulah, industri bahasa Melayu sering dipandang enteng oleh sesetengah pihak. Tanpa disedari, peluang membuat duit dengan bahasa ini direbut oleh sesetengah orang sahaja. Industri pengiklanan misalnya, hanya direbut oleh orang Cina yang tahu mengambil peluang.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Industri Bahasa: Jangan Sampai Mengikis Jati Diri

Oleh Azman Ismail

Istilah industri berasal daripada bahasa Latin, iaitu industria yang bererti buruh atau tenaga kerja. Dewasa ini, istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, merangkumi semua kegiatan manusia secara komersial untuk memenuhi keperluan hidupnya bagi mencapai tahap kesejahteraan yang lebih baik.

Kegiatan industri sebenarnya sudah lama wujud di muka bumi ini dalam peringkat yang sangat sederhana, yang dikaitkan dengan bidang penternakan atau pertanian. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, kegiatan industri tumbuh dan berkembang semakin kompleks.

Pada era global, sektor industri menjadi lebih rencam dengan perkembangannya merangkumi pelbagai sektor, termasuklah sektor perkhidmatan, kebahasaan, penerbitan, percetakan dan perbukuan yang dapat dihubungkan dengan industri kreatif. Perkembangan baharu ini dianggap sebagai fenomena yang terangkum dalam ekonomi global yang merentasi sempadan geopolitik dan geografi.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU1

Meraih Pendapatan Melalui Bahasa

Oleh Zamri Mohamad

Sosiologi industri merupakan satu subjek yang membawa bersama pemerhatian terhadap pengaruh interaksi bahasa sebagai satu sistem teras bagi mencetuskan evolusi dalam ekonomi itu sendiri. Dari sudut pandangan ahli sosiologi, perkara yang diangkat dan menjadi keresahan dalam industri merupakan perihal kawalan kos yang efektif dari segi transaksi nilai. Maksudnya, tahap kemampuan jumlah wang yang dilaburkan kepada sumber mentah dapat membawa keuntungan semula dan mengekalkannya bagi satu tempoh masa tertentu.

Kitaran interaksi antara kerajaan, pengamal industri, kumpulan berkepentingan dan individu bergantung pada keupayaan daya sistem yang diperkenalkan. Bahasa menjadi medium pengikat bagi merancakkan interaksi alam industri. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu aspek dalam penentuan kos melepas oleh pembuat keputusan.

Pengambilan pekerja asing dari negara serantau misalnya, tidak sekadar memenuhi keperluan majikan bagi mendapatkan tenaga kerja yang murah berbanding dengan pekerja tempatan, tetapi juga atas pertimbangan kos melatih. Kos ini diambil kira sebagai salah satu penentu pemilihan. Melatih bermaksud mengalihkan kemahiran bertujuan menggandakan proses yang sama.

Kos melepas kepada seorang majikan pula kepada pilihan yang dibuat, sama ada mahu mengambil pekerja tempatan ataupun dari negara jiran. Apabila melihat kos melatih dan tangga gaji yang lebih rendah serta persamaan bahasa yang memudahkan sistem kerja, maka pekerja asing menjadi pilihan dan warga tempatan dilepaskan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.