Category Archives: Agenda Bahasa

Bahasa dalam Sistem Perundangan Negara

Oleh DILAH TUAH

Bahasa merupakan wadah utama dalam sistem perundangan di dunia. Semua undangundang perlu ditulis dalam bahasa yang difahami oleh masyarakat yang memilikinya. Dalam kamar mahkamah sekalipun, bahasa menjadi faktor terpenting yang perlu diambil kira. Perbicaraan boleh tertangguh dan terganggu sekiranya tertuduh atau saksi tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pihak mahkamah. Menurut Isabel Pefianco Martin (2012) dalam Expanding the Role of Philippine Languages in the Legal System: The Dim Prospects, terdapat satu kes pembunuhan di Filipina yang tertangguh hampir empat tahun disebabkan saksi tidak memahami bahasaInggeris yang digunakan dalam sesi perbicaraan tersebut.

        Kes tersebut hampir ditolak oleh Hakim Ronaldo Martin kerana mendapati tiada saksi atau wakil yang mengenali mangsa hadir semasa perbicaraan. Namun, sebelum membuat keputusan untuk menolak kes tersebut, Hakim Ronaldo sekali lagi bertanya dalam bahasa Filipina, iaitu, “Sino sa inyo ang nakakakilala sabiktima (Adakah terdapat seseorang di dalam bilik ini yang mengenali mangsa?). Pertanyaan hakim itu telah menyebabkan seorang wanita warga emas mengangkat tangan sebagai isyarat mengenali mangsa. Rupa-rupanya, sepanjang tempoh empat tahun kes tersebut dijalankan, wanita tersebut tidak memahami butiran perbicaraan kes pembunuhan tersebut kerana dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Perkara sebegini nampaknya mudah tetapi sebenarnya ramai yang terlepas pandang tentang peri pentingnya penggunaan bahasa kebangsaan dalam sistem perundangan di sesebuah negara.

        Menelusuri sejarah sistem perundangan di Malaysia,
khususnya sebelum kedatangan kuasa Barat di Tanah Melayu, terdapat dua buah undang-undang yang diguna pakai pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedua-dua undang-undang ini berteraskan peraturan adat temenggung dan dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang ditulis dalam bahasa Melayu. Selepas Perjanjian Pangkor 1874, undang-undang Inggeris, iaitu Common Law mula mengambil tempat dalam bidang perundangan di Tanah Melayu sehingga merdeka. Bagi Sabah dan Sarawak, walaupun telah menerima pengaruh Inggeris seawal tahun 1882 dan 1842, undang-undang Inggeris hanya diterima secara rasmi di Sabah pada tahun 1951 melalui Ordinan Perlaksanaan Undang-undang Borneo Utara 1951, manakala Sarawak pada tahun 1949, iaitu melalui Ordinan Perlaksanaan Undang-undang Sarawak 1949.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Mac

Media Merevolusikan Bahasa

Oleh NUR QURRATU AIN

Dalam era yang berpaksikan teknologi maklumat, media
berperanan besar dalam penyebaran apa-apa juga informasi, sama ada yang berbentuk berita, ilmu pelbagai bidang, gosip, ramalan, analisis, dan sebagainya. Apa-apa jua maklumat yang disalurkan media menjadi rujukan dan panduan pembaca sehinggakan aspek pensahihan maklumat yang diterima kadang-kadang diketepikan. Hal yang sedemikian ini menjadikan media saluran yang amat berpengaruh, bukan sahaja dalam konteks penyampaian informasi, malah dalam konteks membentuk pemikiran dan cara hidup manusia era ini. Tidak hairanlah jika Jim Morrison, penyanyi, penulis lirik dan pemuisiyang juga merupakan penyanyi utama kumpulan The Doors menyatakan, “Sesiapa sahaja yang mengawal media, mengawal minda”.

        Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan impak
media dan peranannya untuk memartabatkan bahasa, elok dilihat secara sepintas lalu definisi dan sejarah perkembangan media. Media, menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, membawa maksud alat atau perantara komunikasi atau perhubungan, seperti radio, televisyen dan akhbar. Media am pula ditakrifkan sebagai pelbagai jenis saluran atau perantara komunikasi, alat atau saluran komunikasi amnya atau keseluruhannya, manakala media cetak pula ditakrifkan sebagai alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan seperti surat khabar, majalah, dan lain-lain. Media elektronik dientrikan dengan membawa maksud alat atau saluran komunikasi yang berupa atau yang menggunakan alat-alat elektron moden seperti radio, televisyen, dan lain-lain, sementara media massa pula membawa maksud pelbagai jenis alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum dengan cepat.

        Komunikasi manusia, yang bukan dalam bentuk penyuaraan, dijejaki bermula melalui seni lukisan pada dinding-dinding gua. Lukisan menjadi perlambangan untuk menyampaikan mesej atau menceritakan sesuatu peristiwa yang berlaku. Hal yang sedemikian ini memperlihatkan kepentingan komunikasi dan pemahamannya dalam konteks kelompok masyarakat yang berkenaan. Tamadun manusia semakin menyerlah dengan wujudnya bahasa atau sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Hal yang sedemikian ini memudahkan proses pemahaman dalam kalangan kelompok tertentu tentang apa-apa juga maklumat yang ingin disampaikan. Namun demikian, masih terdapat kekangan pemahaman antara dua atau lebih kelompok atau komuniti yang berbeza bahasanya. Dengan anugerah keupayaan untuk memadankan konsep sesuatu perkataan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain skop komunikasi manusia melebar daripada yang bersifat dalaman kepada yang bersifat antara komuniti dan akhirnya bersifat global. Sifat ingin tahu manusia menjadi faktor pendorong untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh komuniti yang lain. Hal yang sedemikian ini bukan sahaja memudahkan proses perhubungan, akan tetapi turut memudahkan proses perkongsian ilmu dan maklumat.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Februari

Megah Bahasa Perkasa Bangsa

Oleh Dilah Tuah

     Kebanggaan setiap bangsa terhadap bahasanya tidak pernah serupa. Di Barat, orang Perancis sanggup bermatia-matian mempertahankan mata wang pound sterling mereka. Manakala di India, beberapa buah bandar raya besar telah diubah namanya, sesuai dengan sebutan dan semangat bahasa kebangsaan di sana. Misalnya, Bombay yang diberikan nama oleh penjajah Portugis, telah ditukar menjadi Mumbai dalam bahasa Marathi pada tahun 1995. Seterusnya, Madras menjadi Chennai dalam bahasa Tamil pada 1996 dan Calcutta menjadi Kolkata dalam bahasa Banggali pada 2001. Perubahan di India ini amat signifikan untuk meletakkan semula identiti nasional dan nilai citra tempatan pada nama-nama bandar, tempat dan jalan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika peribumi sendiri tidak mendaulatkan penggunaan bahasa kebangsaan, siapa lagi yang akan memartabatkannya? Justeru, rasa megah untuk bertutur dan menggunakan bahasa kebangsaan, harus ada dalam jiwa setiap bangsa yang merdeka.

    Perkembangan muktahir ini bukan hanya berlaku di India. Di Afrika, beberapa buah negara yang terdiri daripada pelbagai puak dan suku telah bersepakat untuk menerima bahasa Kiswahili sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini sedemikian kerana bahasa Kiswahili dituturkan meluas di Tanzania, Kenya, Uganda, Zanzibar, Republik Demokratik Congo, Zambia, Mozambique, Malawi, Rwanda, Burundi, Somalia dan Kepulauan Comoro. Menurut Rose Athumani (2015) dalam artikelnya yang bertajuk “Africa: Nations Must Be Proud of Their National Languages” (Tanzania Daily News), bahasa Kiswahili merupakan bahasa rasmi Kesatuan Afrika (African Union). Perkara ini bermula semasa Persidangan Kesatuan Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, apabila Presiden Mozambique, Joaquim Chissano mengendalikan mesyuarat dalam bahasa Kiswahili untuk tujuan membangkitkan semangat kebangsaan terhadap identiti dan bahasa Afrika. Malah, pada Julai 2015, Presiden Jakaya Kikwete yang menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Ethopia, Heilemariam Dessalegn telah berucap dalam bahasa Kiswahili, sebagai usaha beliau untuk mempromosikan bahasa kebangsaan dalam kalangan pemimpin di benua Afrika.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Januari

Strategi Pembelajaran Bahasa

Oleh VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAM
SHOBEHAH

Belajar bahasa ialah proses penguasaan bahasa, sama ada dalam bahasa pertama ataupun bahasakedua. Proses penguasaan bahasa merangkumi penguasaan bahasa secara pemerolehan atau secara
pembelajaran (Pranowo,1996). Strategi pembelajaran bahasa asing merupakan segala tindakan atau perancangan yang diaplikasikan untuk mencapai tujuan, dan tujuan dalam konteks ini ialah aktiviti belajar sehingga menguasai sesuatu bahasa secara persendirian atau secara berkumpulan. Oleh sebab itu, pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasikan tujuan pembelajaran yang disasarkan, Hamzah (2010). Untuk mengaplikasikan strategi dalam proses pembelajaran bahasa, perkara yang perlu diberikan perhatian ialah hakikat bahawa pelajar telah menetapkan tujuan belajar bahasa sasarannya. Semakin jelas tujuan pencapaian yang diingini, maka semakin efektiftindakan strategi yang dipilih dan dilaksanakannya. Pelajar juga berpotensi untuk mengembangkanstrategi yang sedia digunakan agar proses penguasaan bahasa asing menjadi lebih singkat dan mampu bertutur atau berkomunikasi dengan penutur natif secara lancar.

          Kebiasaannya, pelajar akan menyusun strategi pembelajaran
bahasa (SPB) yang sedia ada kemudian mengadaptasikannya agar mencapai tahap pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal sedemikian, pelajar harus mengesan strategi baharu yang lebih efektif atau strategi sedia ada yang perlu digantikan serta mengawasi keberkesanannya supaya mencapai tahap penguasaan bahasa asing yang diingini. Jelas kelihatan, tindakan pengawalan dan pengubahsuaian strategi dari semasa ke semasa harus dilakukan secara persendirian. Setelah pelaksanaan atau pengaplikasian strategi pembelajaran, maka proses peninjauan dan evolusi keseluruhan boleh dijalankan melalui analisis tugasan, ujian, atau keberkesanan komunikasi.

Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa Oxford (1990) dan Inventori Strategi Pembelajaran (SILL) Versi 7.0 Oxford (1989)

Perkataan strategi pembelajaran bermaksud sikap dan langkah yang diambil oleh seseorang untuk belajar (Oxford, 1989.) Semua
pelajar menggunakan strategi untuk membantu mereka mencapai kejayaan, tetapi tidak semua pelajar sedar akan strategi pembelajaran yang digunakan. Rebecca Oxford juga mengatakan : “… the most successful learners tend to use learning strategies that are appropriate to the material, to the task, and to their own goals, needs, and stage of learning”, (Oxford, 1989). Walaupun terdapat perbezaan pandangan, pendapat, dan cadangan para pengkaji tentang skema untuk mengklasifikasikan strategi pembelajaran, Oxford (1990) telah membuat penambahbaikan dan pemantapan maksud dan istilah strategi pembelajaran.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Mampukah Bahasa Melayu menjadi BAHASA RASMI ASEAN?

Oleh RAJA MASITTAH RAJA ARIFFIN
NORAZLINA HAJI MOHD KIRAM

Kesanggupan dan keupayaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN merupakan isu pokok yang perlu dilihat dari sudut sejarah perkembangan bahasanya, geografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam konteks sejarah, bahasa Melayu berkembang pesat sejak zaman Srivijaya dan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Aceh dan Johor-Riau. Arus perkembangan dan kegemilangan bahasa Melayu telah terpancar di segenap pelosok gugusan pulau di Asia Tenggara, dan merangsang untuk digunakan sebagai bahasa perhubungan. Faktor geografi dan sosial memainkan peranan penting dalam perkembangan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dalam urusan seharian dan urusan perdagangan dalam kalangan penutur Melayu yang tinggal di kawasan sepanjang Selat Melaka, yang pada suatu ketika dahulu menjadi sebuah kawasan lalu lintas bukan sahaja para pedagang dari India, China, Kepulauan Maluku, Makasar, Ternate, pulau Jawa dan sebagainya, tetapi juga mubaligh agama dari arah timur, barat, utara dan selatan Selat Melaka. Mulai abad ke-13 dan ke-14, bahasa Melayu sudah pun berfungsi sebagai lingua franca, iaitu sebagai bahasa perdagangan, bahasa penyebaran dan bahasa pendidikan agama Islam. Sebagai bahasa yang pernah menjadi lingua franca kepada rakyat di rantau ini, kegemilangan tersebut harus dikembalikan semula.

         Usaha mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi ASEAN telah lama diperkatakan, diperdebatkan dan dicadangkan oleh pelbagai pihak. Seawal tahun 1970-an (setelah tertubuhnya ASEAN pada 8 Ogos 1967), Universiti Malaya telah mengambil inisiatif mewujudkan Rancangan Pengajian Asia Tenggara (RAPAT), mulai sesi 1976/1977; saranan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN turut dikemukakan pada tahun 1980 (Awang Sariyan, 1982:25); demikian juga dalam rumusan Pertemuan Sasterawan Nusantara Ketiga pada 5-6 Disember 1981 di Dewan Bahasa dan Pustaka merakamkan bahawa bahasa Melayu perlu dipertingkatkan sebagai bahasa Nusantara. Perkara yang sama juga pernah dibicarakan dalam Pertemuan Pakar Sastera Rakyat di Filipina pada 27 September 1991 yang menjelaskan bahawa bahasa yang dituturkan dalam kebanyakan cerita sastera rakyat ialah bahasa Melayu (Aripin Said, 1991), dan ini bermakna bahasa Melayu telah dijiwai rakyat di rantau ini. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) telah mengusulkan penggunaan bahasa Melayu pada peringkat ASEAN (Aripin Said, 1992:17), dan dari semasa ke semasa, perkara ini kerap dibicarakan. Bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN sebenarnya sudah lama wujud, malah sebelum ASEAN diberikan nama ASEAN pada kadar yang terbatas (Amdun, 1992:20).

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Bahasa Melayu Wahana Keintelektualan Bangsa

Oleh AZIZUL HAJI ISMAIL
VIJAYALETCHUMY a/p SUBRAMANIAM

Kemajuan dan kehebatan sesuatu bangsa tidak dapat dipisahkan
daripada bahasanya sendiri seperti hubungan roh dengan jasad seseorang. Tanpa salah satu elemen tersebut, pasti membawa kepincangan dan menafikan kewujudan manusia itu sendiri. Dalam konteks penulisan ini, kebijaksanaan ataupun hikmah merupakan anugerah Tuhan kepada manusia melalui pemikiran, perlakuan, dan sifat seseorang menyelesaikan sesuatu permasalahan untuk mengharungi pelbagai aspek kehidupan. Orang yang bijaksana juga dikatakan orang yang bijak menggunakan akalnya dalam pergaulan dan tingkah laku sehingga dapat menjauhkan diri mereka daripada kesalahan, kejahatan, dan kebatilan bagi mendapat keredaan Tuhan serta dapat diterima juga oleh kelompok manusia yang berakal. Allah SWT berfirman dalam Surah al- Baqarah, ayat (269) yang
bermaksud:

Allah memberikan hikmah kepada siapa sahaja yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali kepada orang-orang yang berakal”.

         Bahasa merupakan wahana utama bagi melahirkan insan yang bijaksana disebabkan manusia amat memerlukan bahasa dalam keseluruhan kehidupan mereka dari awal manusia itu dicipta sehinggalah saat manusia menemui kembali Maha Pencipta. Dalam konteks negara kita yang sedang menuju pembentukan negara bangsa, maka bahasa Melayu merupakan tonggak ataupun tiang seri bagi melahirkan insan yang bijaksana dan masyarakat madani, yakni rakyat ataupun generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian, serta pembangunan kebendaan dalam negara.

Bahasa Melayu Teras Pendidikan Bangsa

Pendidikan amat penting bagi melahirkan masyarakat yang bijaksana. Hal ini disebabkan antara sifat orang bijaksana ialah berilmu, pandai, cerdas, dan faham dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilalui oleh mereka. Oleh sebab itu, dalam konteks negara kita, bahasa Melayu telah “dimuliakan” sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu, khususnya yang berbentuk bukan formal pada masa dahulu sehinggalah sistem persekolahan moden masa kini. Bahasa Melayu telah berkembang bersama-sama ranah kehidupan lain seperti urusan perdagangan, pentadbiran, termasuk hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam di negeri-negeri Tanah Melayu serta kepulauan Melayu pada abad keempat belas. Pedagang Arab dan India beragama Islam yang datang ke kawasan Asia Tenggara telah menyebarkan Islam dan merupakan pelopor yang telah memulakan usaha pendidikan bukan formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok di Perlis, Kedah, Melaka, Terengganu, dan Kelantan. Peluasan empayar Kesultanan Melayu Melaka, Riau, dan Brunei pada kurun ke-15 telah turut mengembangkan agama Islam di negeri-negeri jajahan kesultanan tersebut.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Oktober

Bahasa Melayu Sirat Perpaduan

Oleh Mohidin Haji Malek

“Tindakan ialah kemahiran berbahasa”. (Action is eloquence). Demikian antara petikan kata sasterawan terkemuka British, William Shakespeare (1564 – 1616) yang telah menghasilkan beberapa karya yang menjadi tatapan dan bicara umum. Antara karya beliau yang popular termasuklah Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, dan The Merchant of Venice. Untuk mentafsir petikan kata-kata Shakespeare tidak semudah apa yang difikirkan. Shakespeare memiliki pandangan yang amat tajam dan kata-katanya menyirat seribu makna. Namun, kita hanya mampu mentafsirkan kata-kata beliau berdasarkan pemahaman kita tentang konteks, makna, dan kias setiap patah perkataan. Sememangnya andai difikirkan secara rasional, setiap tindakan manusia berdasarkan kata-kata yang terucap. Kebolehan atau kepetahan seseorang meluahkan pandangan, pendapat, kehendak, atau kemahuan, mampu menerbitkan tindak balas atau respons dalam bentuk tindakan, tidak kira positif atau negatif sifatnya. Pun demikian, melihat dan menautkan dengan konteks perkataan eloquence, terserlah unsur kesatuan, kelancaran, kesinambungan, kesempurnaan serta keindahan yang mampu menghasilkan keharmonian dan kedamaian. Seandainya tindakan yang dilakukan lancar dan serlah kesepaduannya, secara empirik kita memaparkan rasa hormat dan kebanggaan kita terhadap mereka yang berada di sekeliling kita serta produk, perkhidmatan dan penyelesaian yang kita tawarkan. Secara tidak langsung kita memperkukuh hubungan, membina kepercayaan, dan hal yang lebih penting, kita merangsang konsep kerja berpasukan.

Apabila menaakul kata-kata Willaim Shakespeare,
erlintas dalam fikiran penulis tentang tautannya dengan bahasa sebagai sirat atau jambatan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, khususnya Sarawak, di samping berperanan sebagai medium perhubungan dan bahasa ilmu dalam pelbagai ranah. Hal ini terkait rapat apabila ranah siasah yang berhubung dengan penyatuan dan kesepaduan tindakan dan keputusan dicakup dalam aspek perbincangan.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran September