Category Archives: Agenda Bahasa

Sekolah Persendirian Cina dan Sijil Peperiksaan Bersepadu

Oleh MOHIDIN HAJI MALEK

Pendidikan merupakan asas penting dalam proses pembangunan minda dan pembinaan keintelektualan insan. Setiap insan, tanpa mengira warna kulit, anutan agama, budaya dan amalan hidup, pasti akan melalui proses pendidikan, sama ada yang berbentuk formal atau tidak formal. Sejak lahir, manusia menyesuaikan diri dengan ilmu dan kemahiran baharu yang diserapkan terus untuk beranjak dari satu fasa ke satu fasa kehidupan. Hal yang sedemikian inilah yang mematangkan pemikiran dan menjadi aras penanda sejauh mana seseorang itu mampu menerima serta mengaplikasikan apa-apa jua ilmu atau kemahiran baharu yang diperoleh. Hal yang sedemikian inilah juga yang seterusnya menjadi kayu pengukur tahap kecendekiaan dan kebitaraan seseorang dalam kerangka penahapan yang kurang menyenangkan, iaitu lembap, sederhana bijak, bijak, cendekia, bitara, dan seumpamanya. Penarafan inilah yang membawa wujudnya strata sosial yang lama-kelamaan mewujudkan pula persempadanan penempatan atau kediaman dan akhirnya, keruntuhan institusi masyarakat dalam sesebuah negara.

        Dalam sebuah negara yang memiliki sifat kemajmukan dari pelbagai aspek kehidupan, pembentukan sebuah masyarakat yang berilmu banyak bergantung pada kerangka pelan sistem pendidikan formal yang bersepadu dan sehala. Kerangka pelan pendidikan yang sedemikian sifatnya akan melahirkan generasi yang memiliki jati diri yang utuh dan sifat kefahaman yang tinggi tentang keberadaannya dalam sistem bernegara. Dengan kata lain, setiap ahli masyarakat akan memahami keperluan membentuk kesatuan yang kukuh untuk menjadikan negara yang mereka akui sebagai tanah kelahiran mereka, maju dan makmur. Hal yang sedemikian ini merupakan formula penting ke arah pembentukan sebuah negara bangsa.

         Di Malaysia, Dasar Pendidikan Kebangsaan diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan dengan mengambil kira kepentingan aspek kesamarataan dalam pemerolehan ilmu pengetahuan. Sejajar dengan hal yang sedemikian itu, penggunaan satu bahasa sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara disepakati, dan secara konsensusnya, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa bahasa pengantar rasmi dalam sistem pendidikan kebangsaan. Aspirasi menyamaratakan strata pendidikan, sekolah vernakular Cina dan Tamil yang wujud seawal era penjajahan British di bawah dasar pecah dan perintahnya sebagai institusi penyampai ilmu untuk kaum berkenaan diasimilasikan dalam sistem sekolah kebangsaan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Di bawah sistem ini, kerajaan berperanan menentukan kurikulum pengajaran dan pembelajaran, serta tenaga pengajar, manakala tapak pembinaan kekal hak milik sekolah. Langkah yang sedemikian ini bertepatan dengan aspirasi untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang terarah dan sistematik.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Jun

Kemandirian Bahasa Melayu

Oleh UMIFATIHAH RAMLEE

Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi suara yang telah dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Menurut Asmah Haji Omar, (1988), tokoh linguistik Melayu, bahasa merupakan firasat atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Lebih ringkas lagi bahasa mencerminkan kebudayaan penuturnya. Bahasa memainkan peranan yang penting dalam kalangan masyarakat pelbagai bangsa, agama dan budaya yang mengamalkan cara hidup yang berlainan. Dalam konteks negara kita, bahasa Melayu telah membuktikan kemampuannya untuk menyatukan seluruh bangsa yang ada di negara ini sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

        Bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara Malaysia, dan bahasa ini telah digunakan secara meluas oleh setiap golongan masyarakat, dari peringkat atasan hinggalah peringkat bawahan. Bahasa Melayu juga pernah diangkat sebagai bahasa perdagangan namun, kini setelah negara semakin menuju ke arah kemodenan, kedudukan bahasa Melayu semakin rapuh dan kemandirian bahasa Melayu kian terancam disebabkan sikap rakyatnya sendiri yang terlampau mengagung-agungkan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Sebagai contoh, hal yang sedemikian ini disuarakan Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh dalam Syarahan Agung Sasterawan Negara, seperti yang berikut:

“Mungkin di Malaysialah anak negerinya ramai yang tidak pandai berbahasa dengan bahasa kebangsaannya, dan ramai juga yang malu menggunakannya atau berasa darjat sosialnya sudah jatuh tertiarap di lantai apabila dia bercakap dalam bahasa ini. Jikalau kita tidak percaya pada bahasa kita, orang lain di dunia pun tidak mempunyai sebab untuk mengkajinya. Sekarang ini kebanyakan kursus sastera dan bahasa Melayu di Eropah, Australia dan Amerika sudah ditutup, sementara kajian China, Vietnam, India dan malah Cambodia sedang berkembang. Di hadapan mata kita bahasa Melayu bertumbangan, sakit dan sebahagiannya sudah mati untuk selama-lamanya sekiranya kita tidak berbuat apa-apa, dan parah dalam kalangan yang terpelajar, yang tertinggi ijazahnya dan tertinggi pangkatnya. Orang kampung tidak membunuh bahasa ibundanya. Kitalah yang dianugerahkan berbagai-bagaibagai kemudahan, upaya dan kecerdasan dan kitalah yang membunuhnya.”

Kata-kata ini ialah bukti bahawa pada era globalisasi ini kemandirian bahasa Melayu kian musnah. Banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Mei

TN50 dan Bahasa Melayu

Oleh JA’AFAR HAJI HAMDAN

Sejak Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan hasrat dan gagasan Transformasi Nasional 2050 (TN50) pada pembentangan belanjawan 2017, pelbagai tafsiran dan andaian dibuat, sama ada oleh pertubuhan politik, pertubuhan bukan kerajaan, tokoh terkemuka atau masyarakat umum. TN50 seakan-akan dilihat sebagai suatu tanda untuk menentukan arah tuju Malaysia selanjutnya dalam tempoh tiga dekad.

         Rentetan proses membina TN50 yang bermula dengan memperoleh terlebih dahulu keperluan dan kehendak yang mendasari TN50 sebelum menstrukturkan objektif dan gagasan besar, TN50 dilihat sebagai rangka-rangka yang serius untuk memastikan negara Malaysia berada dalam kelompok 20 buah negara maju di dunia pada tahun 2050. Harapan itu menyerupai impian ketika Wawasan 2020 diperkenalkan.

         Walaupun proses TN50 masih dalam pembinaan konsep dan mencari kesebatian sebagai landasan untuk melakar rupa negara pada tahun 2050, usahausaha mendekati sasaran, khususnya belia, sedang giat dilakukan. Mahu tidak mahu TN50 begitu dekat dan intim dengan golongan belia dan generasi muda kerana keputusan TN50 diwujudkan bertujuan khusus untuk masa depan.

         Generasi muda yang menjadi pewaris kesinambungan untuk menerajui negara ini diberikan gambaran awal tentang arah tuju negara melalui TN50. Oleh hal yang demikian, generasi muda dilibatkan secara langsung dalam usaha merangka, membayangkan dan mengimaginasikan tujuan TN50 agar mereka yang berada dalam proses tersebut bukan hanya bersedia, tetapi membinanya dengan penuh keyakinan dan kewajaran. Justeru, dialog terawal diadakan tentunya dengan golongan generasi muda ini.

        Ketika dialog pertama antara perdana menteri dengan generasi muda ini diadakan di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya pada 19 Januari 2017 lalu, ada beberapa kerisauan wajar diberikan perhatian dalam konteks generasi muda melihat masa depan. Walaupun sifatnya masih berbentuk cadangan yang dilontarkan melalui dialog, namun inti pati dialog tersebut boleh memberikan sedikit gambaran tentang kemahuan dan kehendak mereka.

         Antara aspirasi generasi muda melalui pertemuan dengan perdana menteri pada majlis tersebut, paling jelas, hanya berlegar tentang ekonomi digital, pendidikan, kesedaran sivik, perpaduan, kesejahteraan bandar, pembangunan luar bandar, merapatkan jurang pendapatan, perkhidmatan awam, alam sekitar dan sukan.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran April

Bahasa dalam Sistem Perundangan Negara

Oleh DILAH TUAH

Bahasa merupakan wadah utama dalam sistem perundangan di dunia. Semua undangundang perlu ditulis dalam bahasa yang difahami oleh masyarakat yang memilikinya. Dalam kamar mahkamah sekalipun, bahasa menjadi faktor terpenting yang perlu diambil kira. Perbicaraan boleh tertangguh dan terganggu sekiranya tertuduh atau saksi tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pihak mahkamah. Menurut Isabel Pefianco Martin (2012) dalam Expanding the Role of Philippine Languages in the Legal System: The Dim Prospects, terdapat satu kes pembunuhan di Filipina yang tertangguh hampir empat tahun disebabkan saksi tidak memahami bahasaInggeris yang digunakan dalam sesi perbicaraan tersebut.

        Kes tersebut hampir ditolak oleh Hakim Ronaldo Martin kerana mendapati tiada saksi atau wakil yang mengenali mangsa hadir semasa perbicaraan. Namun, sebelum membuat keputusan untuk menolak kes tersebut, Hakim Ronaldo sekali lagi bertanya dalam bahasa Filipina, iaitu, “Sino sa inyo ang nakakakilala sabiktima (Adakah terdapat seseorang di dalam bilik ini yang mengenali mangsa?). Pertanyaan hakim itu telah menyebabkan seorang wanita warga emas mengangkat tangan sebagai isyarat mengenali mangsa. Rupa-rupanya, sepanjang tempoh empat tahun kes tersebut dijalankan, wanita tersebut tidak memahami butiran perbicaraan kes pembunuhan tersebut kerana dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Perkara sebegini nampaknya mudah tetapi sebenarnya ramai yang terlepas pandang tentang peri pentingnya penggunaan bahasa kebangsaan dalam sistem perundangan di sesebuah negara.

        Menelusuri sejarah sistem perundangan di Malaysia,
khususnya sebelum kedatangan kuasa Barat di Tanah Melayu, terdapat dua buah undang-undang yang diguna pakai pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedua-dua undang-undang ini berteraskan peraturan adat temenggung dan dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang ditulis dalam bahasa Melayu. Selepas Perjanjian Pangkor 1874, undang-undang Inggeris, iaitu Common Law mula mengambil tempat dalam bidang perundangan di Tanah Melayu sehingga merdeka. Bagi Sabah dan Sarawak, walaupun telah menerima pengaruh Inggeris seawal tahun 1882 dan 1842, undang-undang Inggeris hanya diterima secara rasmi di Sabah pada tahun 1951 melalui Ordinan Perlaksanaan Undang-undang Borneo Utara 1951, manakala Sarawak pada tahun 1949, iaitu melalui Ordinan Perlaksanaan Undang-undang Sarawak 1949.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Mac

Media Merevolusikan Bahasa

Oleh NUR QURRATU AIN

Dalam era yang berpaksikan teknologi maklumat, media
berperanan besar dalam penyebaran apa-apa juga informasi, sama ada yang berbentuk berita, ilmu pelbagai bidang, gosip, ramalan, analisis, dan sebagainya. Apa-apa jua maklumat yang disalurkan media menjadi rujukan dan panduan pembaca sehinggakan aspek pensahihan maklumat yang diterima kadang-kadang diketepikan. Hal yang sedemikian ini menjadikan media saluran yang amat berpengaruh, bukan sahaja dalam konteks penyampaian informasi, malah dalam konteks membentuk pemikiran dan cara hidup manusia era ini. Tidak hairanlah jika Jim Morrison, penyanyi, penulis lirik dan pemuisiyang juga merupakan penyanyi utama kumpulan The Doors menyatakan, “Sesiapa sahaja yang mengawal media, mengawal minda”.

        Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan impak
media dan peranannya untuk memartabatkan bahasa, elok dilihat secara sepintas lalu definisi dan sejarah perkembangan media. Media, menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, membawa maksud alat atau perantara komunikasi atau perhubungan, seperti radio, televisyen dan akhbar. Media am pula ditakrifkan sebagai pelbagai jenis saluran atau perantara komunikasi, alat atau saluran komunikasi amnya atau keseluruhannya, manakala media cetak pula ditakrifkan sebagai alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan seperti surat khabar, majalah, dan lain-lain. Media elektronik dientrikan dengan membawa maksud alat atau saluran komunikasi yang berupa atau yang menggunakan alat-alat elektron moden seperti radio, televisyen, dan lain-lain, sementara media massa pula membawa maksud pelbagai jenis alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum dengan cepat.

        Komunikasi manusia, yang bukan dalam bentuk penyuaraan, dijejaki bermula melalui seni lukisan pada dinding-dinding gua. Lukisan menjadi perlambangan untuk menyampaikan mesej atau menceritakan sesuatu peristiwa yang berlaku. Hal yang sedemikian ini memperlihatkan kepentingan komunikasi dan pemahamannya dalam konteks kelompok masyarakat yang berkenaan. Tamadun manusia semakin menyerlah dengan wujudnya bahasa atau sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Hal yang sedemikian ini memudahkan proses pemahaman dalam kalangan kelompok tertentu tentang apa-apa juga maklumat yang ingin disampaikan. Namun demikian, masih terdapat kekangan pemahaman antara dua atau lebih kelompok atau komuniti yang berbeza bahasanya. Dengan anugerah keupayaan untuk memadankan konsep sesuatu perkataan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain skop komunikasi manusia melebar daripada yang bersifat dalaman kepada yang bersifat antara komuniti dan akhirnya bersifat global. Sifat ingin tahu manusia menjadi faktor pendorong untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh komuniti yang lain. Hal yang sedemikian ini bukan sahaja memudahkan proses perhubungan, akan tetapi turut memudahkan proses perkongsian ilmu dan maklumat.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Februari

Megah Bahasa Perkasa Bangsa

Oleh Dilah Tuah

     Kebanggaan setiap bangsa terhadap bahasanya tidak pernah serupa. Di Barat, orang Perancis sanggup bermatia-matian mempertahankan mata wang pound sterling mereka. Manakala di India, beberapa buah bandar raya besar telah diubah namanya, sesuai dengan sebutan dan semangat bahasa kebangsaan di sana. Misalnya, Bombay yang diberikan nama oleh penjajah Portugis, telah ditukar menjadi Mumbai dalam bahasa Marathi pada tahun 1995. Seterusnya, Madras menjadi Chennai dalam bahasa Tamil pada 1996 dan Calcutta menjadi Kolkata dalam bahasa Banggali pada 2001. Perubahan di India ini amat signifikan untuk meletakkan semula identiti nasional dan nilai citra tempatan pada nama-nama bandar, tempat dan jalan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika peribumi sendiri tidak mendaulatkan penggunaan bahasa kebangsaan, siapa lagi yang akan memartabatkannya? Justeru, rasa megah untuk bertutur dan menggunakan bahasa kebangsaan, harus ada dalam jiwa setiap bangsa yang merdeka.

    Perkembangan muktahir ini bukan hanya berlaku di India. Di Afrika, beberapa buah negara yang terdiri daripada pelbagai puak dan suku telah bersepakat untuk menerima bahasa Kiswahili sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini sedemikian kerana bahasa Kiswahili dituturkan meluas di Tanzania, Kenya, Uganda, Zanzibar, Republik Demokratik Congo, Zambia, Mozambique, Malawi, Rwanda, Burundi, Somalia dan Kepulauan Comoro. Menurut Rose Athumani (2015) dalam artikelnya yang bertajuk “Africa: Nations Must Be Proud of Their National Languages” (Tanzania Daily News), bahasa Kiswahili merupakan bahasa rasmi Kesatuan Afrika (African Union). Perkara ini bermula semasa Persidangan Kesatuan Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, apabila Presiden Mozambique, Joaquim Chissano mengendalikan mesyuarat dalam bahasa Kiswahili untuk tujuan membangkitkan semangat kebangsaan terhadap identiti dan bahasa Afrika. Malah, pada Julai 2015, Presiden Jakaya Kikwete yang menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Ethopia, Heilemariam Dessalegn telah berucap dalam bahasa Kiswahili, sebagai usaha beliau untuk mempromosikan bahasa kebangsaan dalam kalangan pemimpin di benua Afrika.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Januari

Strategi Pembelajaran Bahasa

Oleh VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAM
SHOBEHAH

Belajar bahasa ialah proses penguasaan bahasa, sama ada dalam bahasa pertama ataupun bahasakedua. Proses penguasaan bahasa merangkumi penguasaan bahasa secara pemerolehan atau secara
pembelajaran (Pranowo,1996). Strategi pembelajaran bahasa asing merupakan segala tindakan atau perancangan yang diaplikasikan untuk mencapai tujuan, dan tujuan dalam konteks ini ialah aktiviti belajar sehingga menguasai sesuatu bahasa secara persendirian atau secara berkumpulan. Oleh sebab itu, pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasikan tujuan pembelajaran yang disasarkan, Hamzah (2010). Untuk mengaplikasikan strategi dalam proses pembelajaran bahasa, perkara yang perlu diberikan perhatian ialah hakikat bahawa pelajar telah menetapkan tujuan belajar bahasa sasarannya. Semakin jelas tujuan pencapaian yang diingini, maka semakin efektiftindakan strategi yang dipilih dan dilaksanakannya. Pelajar juga berpotensi untuk mengembangkanstrategi yang sedia digunakan agar proses penguasaan bahasa asing menjadi lebih singkat dan mampu bertutur atau berkomunikasi dengan penutur natif secara lancar.

          Kebiasaannya, pelajar akan menyusun strategi pembelajaran
bahasa (SPB) yang sedia ada kemudian mengadaptasikannya agar mencapai tahap pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal sedemikian, pelajar harus mengesan strategi baharu yang lebih efektif atau strategi sedia ada yang perlu digantikan serta mengawasi keberkesanannya supaya mencapai tahap penguasaan bahasa asing yang diingini. Jelas kelihatan, tindakan pengawalan dan pengubahsuaian strategi dari semasa ke semasa harus dilakukan secara persendirian. Setelah pelaksanaan atau pengaplikasian strategi pembelajaran, maka proses peninjauan dan evolusi keseluruhan boleh dijalankan melalui analisis tugasan, ujian, atau keberkesanan komunikasi.

Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa Oxford (1990) dan Inventori Strategi Pembelajaran (SILL) Versi 7.0 Oxford (1989)

Perkataan strategi pembelajaran bermaksud sikap dan langkah yang diambil oleh seseorang untuk belajar (Oxford, 1989.) Semua
pelajar menggunakan strategi untuk membantu mereka mencapai kejayaan, tetapi tidak semua pelajar sedar akan strategi pembelajaran yang digunakan. Rebecca Oxford juga mengatakan : “… the most successful learners tend to use learning strategies that are appropriate to the material, to the task, and to their own goals, needs, and stage of learning”, (Oxford, 1989). Walaupun terdapat perbezaan pandangan, pendapat, dan cadangan para pengkaji tentang skema untuk mengklasifikasikan strategi pembelajaran, Oxford (1990) telah membuat penambahbaikan dan pemantapan maksud dan istilah strategi pembelajaran.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember