Kata Slanga

Oleh S. NATHESAN

“Fulamak, lagu baru Ramli Sarip mantaplah brader. Dia punya goreng sikit punya garing, gua tangkap lentok, gua punya kepala.” Demikianlah gaya penggunaan bahasa yang dipetik daripada Berita Harian, 8 April 1990. Sudah tentu bahasanya bukan bahasa baku. Ungkapan itu kelihatan bersifat bahasa percakapan dan digunakan khusus oleh kumpulan sosial yang tertentu. Bahasa tersebut dikenali sebagai “bahasa slanga” dalam ilmu linguistik. Bahasa slanga memiliki perbendaharaan kata yang tersendiri. Kata slanga merupakan salah satu jenis perkataan yang termasuk dalam kosa kata tidak formal.

Leksikologi, seperti yang dijelaskan oleh Haruko Momma (2008) dalam Companion to the History of Language, ialah kajian tentang struktur leksikon, termasuk kata slanga. Slanga merupakan sejenis kosa kata yang tidak formal dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Melayu. Ahli leksikologi memang berminat untuk mengetahui kosa kata baharu yang wujud dalam masyarakat bahasa, termasuk yang diciptakan oleh subkumpulan bahasa tersebut, seperti slanga. Ahli leksikologi mahu mengetahui sama ada kata slanga sudah diterima oleh masyarakat bahasa itu, atau digunakan oleh kelompok tertentu sahaja (Howard Jackson, 2001).

Francis Katamba dalam English Words mendefinisikan slanga sebagai istilah yang digunakan untuk menghuraikan salah satu variasi bahasa yang mempunyai kosa kata yang tidak formal atau yang bukan standard. Menurut Asmah Haji Omar dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu, slanga ialah kata dan frasa yang digunakan dalam situasi yang tidak formal dan tidak boleh dikatakan sebagai halus. Sterkenburg pula mentakrifkan slanga sebagai label penggunaan yang menandakan item leksikal yang tidak dianggap sebahagian daripada bahasa persuratan yang standard, dan selalunya terhad kepada pekerjaan, kelas dan kumpulan sosial yang tertentu. Bagi Teo Kok Seong pula, slanga ialah gaya atau fesyen pertuturan oleh sesuatu kumpulan atau golongan. Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan, slanga ialah kata atau ungkapan yang tidak tergolong dalam bahasa baku dan kata slanga biasa digunakan dalam percakapan tidak rasmi.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012.

One thought on “Kata Slanga”

Leave a Reply