KAJIAN SEMANTIK DALAM TEKS SASTERA

Oleh MOHD. HELMI AHMAD

Semantik ialah istilah yang merujuk kajian makna. Oleh sebab makna merupakan salah satu unsur bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada ilmu bahasa atau linguistik.

Walaupun istilah semantic telah digunakan dalam ungkapan falsafah semantik dengan makna “kekudusan” dalam abad ke-17, istilah semantik tidak pernah digunakan sehinggalah diperkenalkan dalam kertas kerja “Reflected Meanings: A Point of Semantics” yang dibentangkan kepada American Philogical Society (Persatuan Filologi Amerika) pada tahun 1894.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

One thought on “KAJIAN SEMANTIK DALAM TEKS SASTERA”

Leave a Reply