Hubungan Maksud antara Perkataan

Oleh S. Nathesan

Cruse dalam Lexical Semantics (1986) mentakrifkan suatu unit leksikal atau perkataan sebagai gabungan antara bentuk dan maksud atau makna (sense). Laurie Beauer dalam Vocabulary (1998) pula menerangkan hubungan antara perkataan wujud daripada dua aspek. Yang pertama adalah dari aspek maksud, dan yang keduanya dari aspek bentuk. Walau bagaimanapun, dalam perbincangan pada kali ini, hubungan antara perkataan dari segi maksud atau makna sahaja yang dijelaskan.

Lazimnya, persoalan makna menjadi tumpuan utama dalam bidang semantik leksikal. Namun, bidang linguistik lain, seperti leksikologi turut meneliti aspek makna. Rene Dirven dalam Cognitive Explorations of Language and Linguistics (2004) mendefinisikan leksikologi sebagai kajian sistematik tentang maksud perkataan.

Dalam Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning (2001) pula leksikologi diterangkan sebagai bidang yang mengkaji pelbagai jenis perkataan yang wujud dalam bahasa serta hubungan maksud antara jenis perkataan tersebut. Perkataan yang terdapat dalam bahasa, lazimnya ada hubungan atau pertalian dari segi makna antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dirujuk sebagai hubungan maksud (sense relations).

Hubungan maksud sesuatu perkataan akan lebih jelas kelihatannya jika maksudnya dirujuk dalam kamus ekabahasa, seperti Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Misalnya, entri perkataan kawat ada dua maksud, iaitu “tali yang dibuat daripada logam” (dawai), dan “telegram”. Demikian juga kata cocok diberikan enam maksud, iaitu “sesuai benar”, “sepakat”, “tidak berbeza”, “tepat”, “suka” dan “serasi”.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

3 thoughts on “Hubungan Maksud antara Perkataan”

Leave a Reply