Penterjemahan: Kesantunan dan Kesesuaian

Oleh: Wan Halizawati Wan Mahmood

Penterjemahan sebagai suatu aktiviti linguistik memang tidak dapat dipisahkan daripada elemen dan konsep budaya. Pemahaman mengenai budaya dan implikasinya amat penting dalam melakukan kerja-kerja penterjemahan. Kepelbagaian bahasa dan variasi budaya di dunia menjadikan proses penterjemahan itu suatu tugas yang sukar dan mencabar.

Apabila faktor budaya menjadi salah satu elemen penentu dalam kerja penterjemahan, maka penterjemah, tidak dapat tidak, akan terlepas pandang dalam mengambil kira aspek kesantunan dan kesesuaian dalam kerja yang dihasilkan, baik menterjemah teks bertulis mahupun teks media dan audiovisual. Aspek kesantunan dan kesesuaian mungkin bersifat sejagat dalam sebuah komuniti sosial, namun, prinsipnya tidak boleh sesekali diaplikasikan secara universal terhadap kesemua kelompok masyarakat di dunia memandangkan prinsip tersebut ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya yang berbeza.

Situasi kesantunan dalam penterjemahan dari sisi yang berbeza, iaitu dalam tajuk akhbar, surat-surat rasmi dan perniagaan, terjemahan skrin, amalan budaya, dan penggunaan bentuk kata dan ungkapan perlu diteliti bagi melihat kesesuaian terjemahan.

 

 

Bahasa Latin Kegemilangan dan Kepupusan

Oleh: Awang Azman Awang Pawi

 

Bahasa Latin merupakan bahasa yang pernah hidup sekitar 2000 tahun. Banyak perbendaharaan kata seharian dalam bahasa Perancis dan Inggeris dipinjam daripada bahasa Latin. Terdapat banyak istilah teknikal dalam bidang sains, perundangan, falsafah bahasa Inggeris dipinjam daripada bahasa Latin. Bahasa ini wujud di Semenanjung Itali sekitar abad ke-8 sebelum Masihi. Ia merupakan rumpun keluarga Indo-Eropah daripada cabang Italik dan mempunyai perkaitan dengan bahasa Greek. Bahasa Latin banyak dipengaruhi oleh bahasa Greek dan Italik. Bahasa ini asalnya dituturkan di kota Rom di Latium. Terdapat pengembangan bahasa yang sejajar dengan pengembangan pengaruh dan kuasa di kawasan lain di bahagian Mediterranean. Di sinilah pemerintah Rom mewujudkan colonia. Setiap colonia menjadikan bahasa Latin pertuturan mereka. Semua koloni disatukan oleh bahasa, budaya, adat-istiadat dan undang-undang Rom. Apabila berlaku penaklukan dan perluasan kuasa, bahasa Latin menjadi bahasa rasmi semua kerajaan yang dikuasai. Kesemua simbol utama didominasi oleh simbol kerajaan Rom. Di sinilah bahasa Latin mengambil tempat dan kedudukan.

Tidak ada peraturan khusus untuk menguasai bahasa Latin dalam kalangan negara yang dikuasai. Akan tetapi bahasa seperti Celtic, Syria, Greek (Yunani) dikekalkan. Bagi orang Romawi sendiri, budaya Yunani dianggap sebagai budaya tinggi dan sebagai prasyarat pendidikan sebenar. Penguasaan Greek wilayah timur begitu besar. Namun, pemikir bahasa Latin pintar dalam menyesuaikan bahasa Yunani ke bahasa Latin sehingga tidak terasa banyak pengaruh bahasa tersebut terhadap bahasa Latin dan bahasa tersebut kekal sebagai bahasa budaya peradaban Rom dan berfungsi menjadi bahasa rasmi sehingga pemerintahan Justine pada abad ke -6.

Bahasa Latin dapat dibahagikan kepada dua kategori. Bagi kategori pertama, iaitu golongan berpendidikan dan mempunyai darjat tinggi, mereka bertutur dalam bahasa tinggi yang dikenali sebagai sermo cotidianus. Bahasa ini juga dapat dilihat dalam surat-menyurat, kesusasteraan dan drama. Bahasa Latin rendah atau kasar pula digunakan oleh golongan kelas rendah dan tidak berpendidikan. Bahasa ini juga dikenali sebagai bahasa vulgar. Dalam konteks sejarah perkembangan bahasa, ia mempunyai beberapa era, iaitu era awal, klasik dan kegemilangan, sebelum ke Era Perak yang menunjukkan kemerosotan kualiti tulisan Latin secara keseluruhan. Bahasa ini muncul dengan legenda Romawi yang membawa kepada pengasasan Kerajaan Romawi yang turut mengembangkan budaya bahasa tersebut.

 

Bahasa Nan Santun Tiang Seri Budi Nan Luhur

Oleh : Abang Patdeli Abang Muhi

Bahasa bukan sekadar mendukung makna denotasi sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia, malah mengandungi juga makna konotasi percakapan dan tingkah laku yang baik serta adab sopan santun. Selain menitikberatkan penggunaan bahasa nan santun, masyarakat Melayu khususnya amat memandang tinggi akan budi nan luhur, yakni akal dan kebijaksanaan yang tinggi, agung serta mulia.Kesantunan bahasa dan keluhuran budi adalah umpama tiang seri dalam pembentukan akal budi dan keperibadian orang Melayu nian luhur. Justeru, wujudlah ungkapan budi bahasa, iaitu tingkah laku dan pertuturan dalam kalangan orang Melayu, yang menjadi pegangan mereka tatkala berhubung sesama serta ketika berkomunikasi dengan individu dan masyarakat lain.

Tingkah laku serta pertuturan nan elok, nan santun dan nan luhur begitu diutamakan oleh orang Melayu kerana sifat itulah yang menjadi tunjang kepada pembentukan masyarakat yang jitu, utuh dan mantap. Hanya dengan terbentuknya masyarakat nan jitu, utuh serta mantap budi pekerti dan keperibadiannya sahaja yang dapat memainkan peranan yang signifikan dalam membina peradaban bangsa.

Dalam kalangan masyarakat Malaysia kini masih lagi wujud gejala sosial yang memperlihatkan semakin dekadennya nilai budi bahasa. Oleh itu, untuk mempromosikan gaya hidup yang santun dan memugar amalan berbudi bahasa dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen. Salah satu daripada kempen tersebut ialah “Budi Bahasa Budaya Kita” yang sedikit sebanyak telah menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat betapa pentingnya amalan berbudi bahasa sebagai tiang seri masyarakat Malaysia yang saling menghormati, saling menyayangi dan saling membantu. Upaya untuk mengembangkan penggunaan bahasa yang santun dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda di negara ini harus dilaksanakan secara sistematik dan berterusan.

 

Kesantunan Berbahasa Tonggak Pembinaan Bangsa Bermaruah

Oleh:  VIJAYALETCHUMY A/P SUBRAMANIAM

             AZIZUL HAJI ISMAIL

Manusia memerlukan bahasa dalam keseluruhan kehidupan. Sejak awal penciptaan sehinggalah saat manusia menemui kembali penciptanya. Melalui bahasa maka lahirlah sebuah cinta dalam kehidupan manusia dan juga menyebabkan masyarakat dalam sesebuah negara dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Untuk menjadi sebuah bangsa yang “besar” serta dihormati sebagai salah satu bangsa yang bertamadun di dunia, elemen kesantunan berbahasa merupakan tonggak utama bagi melahirkan bangsa yang bermaruah dan berhemah tinggi. Hal ini bersesuaian dengan ungkapan “Mulia Bangsa Kerana Bahasa” dan “Bahasa Menunjukkan Bangsa”.

 

Namun perkembangan mutakhir ini menunjukkan nilai-nilai berkaitan kesantunan berbahasa semakin terhakis terutamanya dalam kalangan pengguna media sosial. Perkataan yang selama ini menjadi tabu dalam masyarakat Melayu sudah menjadi “mainan” dalam kalangan pengguna media sosial dan dalam ceramah umum berkaitan politik serta dalam perbualan harian. Kata-kata makian, cacian, menghina, gelar-menggelar dan saling memfitnah seakan tidak dapat dibendung lagi sehingga kini seakan-akan telah sampai pada tahap “mengerikan” sehingga boleh menjatuhkan martabat bangsa dan martabat keinsanan.

 

Kesantunan Bahasa Secara Holistik

Aspek kesantunan bahasa perlu dilihat dari segi holistik iaitu aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Hal ini disebabkan jika membincangkan elemen kehidupan manusia, elemen agama perlulah disentuh iaitu berkaitan hubungan rohani antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, hakikat sesuatu bangsa itu mempunyai akar jati diri yang menjadi pegangan sejak turun temurun berkait rapat dengan elemen kesantunan dan budi bahasa dari generasi ke generasi bagi membentuk tamadun bangsa. Hakikat hidup bernegara dan bersosialisasi dengan manusia lain yang menduduki sesebuah negara juga penting dalam kehidupan manusia moden pada masa kini. Aspek psikologi yang menyebabkan seseorang manusia itu unik dan berbeza antara satu sama lain juga perlu diberikan penekanan dalam membicarakan hal berkaitan kesantunan berbahasa.

Berbicaralah Daripada Keluhuran Hati

Robin Tholmach Lakoff, profesor lingustik di Universiti California melalui Prinsip Kesantunan (Politeness Principles) pada tahun 1973, mengemukakan tiga maksim, iaitu usah memberikan tekanan, memberikan peluang kepada pendengar, dan memastikan pendengar berasa selesa bagi mewujudkan kesantunan dalam berkomunikasi. Lima tahun kemudian, Penelope Brown dan Steven Levinson mengemukakan model kesantunan eksplisit yang merentasi budaya. Idea asasnya adalah untuk memahami pelbagai strategi tingkah laku semasa berinteraksi berdasarkan pemahaman bahawa manusia bertindak secara rasional untuk mencapai kepuasan terhadap sesuatu yang diimpikan. Konsep ini ditautkan secara langsung dengan peribahasa “menjatuhkan air muka”. Brown dan Levinson berusaha untuk menjelaskan kesantunan berlandaskan tanggapan pokok bahawa setiap insan perlu memelihara tatakrama dalam kehidupan.

Berlandaskan maksim Lakoff serta hujah Brown dan Levinson, kesantunan memainkan peranan yang penting semasa berkomunikasi. Lakoff mengambil pendekatan yang bersifat universal, manakala Brown dan Levinson melihat kesantunan berkomunikasi merentasi budaya. Komunikasi secara mudahnya merupakan proses pemindahan maklumat dari suatu tempat ke suatu tempat atau daripada seorang atau lebih kepada individu yang lain. Terdapat pelbagai kategori komunikasi, iaitu komunikasi verbal, komunikasi bukan verbal, komunikasi tulisan dan melalui visual. Secara kasar, proses komunikasi amat mudah. Namun, apabila ditautkan dengan aspek seperti subjek perbualan, latar pendidikan, latar budaya dan sosiobudaya yang kompleks, komunikasi menjadi lebih rumit.

Dalam konteks sebuah negara yang menyajikan kepelbagaian kaum, bahasa atau dialek serta adat resam dan budaya, proses komunikasi semakin bertambah rumit. Sekecil-kecil kesilapan dalam memahami dan mentafsir pantang larang kaum lain semasa berbicara mampu mewujudkan ketegangan dan merencat proses penyatuan kaum. Hal ini dijelaskan oleh Brown dan Levinson melalui konsep “menjaga air muka” yang menyenaraikan bentuk wajah negatif dan wajah positif manusia. Pemahaman tentang aspek ini penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan.

Melihat dari sudut masyarakat di negara ini, kesantunan berbahasa sudah lama dititikberatkan, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu yang kuat menekankan aspek penjagaan susila dalam pertuturan. Penekanan tentang peri pentingnya aspek sapaan serta santun bahasa dalam komunikasi diterapkan pada peringkat awal lagi. Adat berbicara mengikut tahap usia, kedudukan dan kaum terpancar dalam majlis-majlis adat istiadat atau keraian. Dalam masyarakat Melayu dahulu kesantunan berbahasa dizahirkan melalui bahasa berbentuk kiasan, pepatah, bidalan, pantun dan seumpamanya bagi menyatakan sesuatu hasrat secara santun dan terhormat tanpa menjatuhkan air muka atau menyentuh perasaan pihak yang lain. Hal inilah yang menjadi tonggak pengerat silaturahim serta penyatuan masyarakat yang berbilang kaum.

Namun, peredaran masa menyaksikan lunturnya nilai kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda masa kini akibat daripada pengaruh luaran yang meresap melalui kemajuan teknologi maklumat. Aspek yang lebih ditekankan ialah mesej yang disalurkan sampai kepada penerima. Kaedah dan wahana penyampaian bukan menjadi keutamaan. Aspek kesantunan berbahasa yang merupakan citra budaya bangsa semakin dilupakan.

Ungkapan “terima kasih”, biarpun ringkas, namun mampu melembutkan hati waima seorang musuh sekalipun. Berbicaralah daripada keluhuran hati.