Bahasa Cerminan Bangsa

Oleh ZAIDI ISMAIL

Pada 31 Ogos, genaplah 55 tahun negara kita mencapai kemerdekaannya. Dari awal kemerdekaannya hingga kini, bahasa Melayu terus memainkan peranannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Bahasa inilah yang sepatutnya digunakan dan diutamakan. Bahasa yang digunakan itu pula perlulah bahasa yang betul bukannya bahasa yang bercampur dengan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Sekiranya kita masih tidak mengutamakan bahasa Melayu atau masih lagi menggunakan bahasa yang bercampur-campur, secara tidak langsung hal ini menggambarkan seolah-olah bahasa kita “belum merdeka”. Untuk mendapatkan pandangan tentang hal ini, baru-baru ini, editor Dewan Bahasa berkesempatan menemu bual Abd. Hadi Hashim (AH) dan Roslan Daud (RD), guru Bahasa Melayu dan penulis bebas.

Bahasa yang dianggap “sekerat belut, sekerat ular” ini sepatutnya tidak digunakan sama sekali. Penggunaannya menggambarkan kita seolah-olah miskin kosa kata sehingga terpaksa mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing dalam satu-satu ungkapan. Apabila orang asing mendengar pertuturan kita yang bercampur aduk itu, tentulah mereka akan kebingungan kerana memahami sebahagiannya sahaja. Mereka juga mungkin sahaja tertanya-tanya, bahasa apakah yang didengari itu? Untuk perkataan yang mudah-mudah dan sememangnya ada dalam bahasa Melayu, gunakanlah perkataan yang Melayu itu.”

Abd. Hadi Hashim

“Penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat kita masih berleluasa dan amat “memualkan”. Bagi mereka, penggunaan bahasa rojak sudah dianggap kebiasaan, terutamanya dalam bahasa lisan. Perkataan atau istilah tertentu digunakan sesuka hati. Misalnya, ada yang lebih selesa menggunakan I dan You sebagai kata sapaan. Begitu juga dengan perkataan seperti drive, chatting, hope dan alone. Dalam hal ini, kebiasaan penggunaannya telah menjadikan mereka menganggapnya sebagai tidak salah. Selain itu, ada juga yang menggunakan singkatan gaya sistem mesej singkat (SMS) dalam penulisan sesuka hati.”

Roslan Daud

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Za’ba Pemikir Ulung

Oleh ZAIDI ISMAIL

“Program-program yang melibatkan pembicaraan mengenai sumbangan seseorang tokoh yang diakui member ikan manfaat besar perlulah dilihat secara proaktif. Idea-idea yang dibawa oleh Za’ba masih lagi segar, walaupun usia buah fikirannya telah menjamah satu abad berlalu.” Kata Dato’ Seri Utama Mohamad Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian dalam ucap utama Kolokium Za’ba, “Za’ba Pemikir Ulung: Semangat dalam Pembinaan Negara Bangsa”.

Selanjutnya, Dato’ Seri Utama Mohamad menyarankan agar dimulakan usaha untuk membangunkan modul khas yang berasaskan pemikiran Za’ba. Sehubungan dengan itu, sebuah institusi yang berfungsi menyediakan ruang latihan dan penyerapan idea Za’ba perlu juga diwujudkan agar usaha untuk memanfaatkan khazanah peninggalan Za’ba dapat dijayakan. Cadangan untuk mewujudkan Akademi Pendeta Za’ba perlu disambut baik oleh semua pihak untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan sahsiah, ilmu pengetahuan dan sentiasa peka terhadap kehidupan masyarakat di sekeliling mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Usahakan Pembentukan Leksikografi Elektronik Lengkap

Oleh ZAIDI ISMAIL

Pada 25 Jun 2012, di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, telah diadakan Syarahan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM), “Penyebaran Ilmu dan Penerusan Tamadun Peribumi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi”. Syarahan tersebut telah disampaikan oleh Prof. Dr. Tengku Mohd. Tengku Sembok, Profesor Sains Komputer dari Kulliyyah Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Dalam syarahan tersebut, Tengku Mohd. menyatakan bahawa komputer dan rangkaian komunikasi merupakan prasarana yang penting dalam penjanaan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Perkakasan komputer dan alat komunikasi boleh dikatakan bebas budaya dan bahasa. Kandungannya pula merupakan inti pati ketamadunan yang perlu disimpan, diproses dan disebarkan kepada warga komuniti tempatan dan global. Jika kandungannya disimpan dalam bahasa Melayu untuk menyebar ilmu dan melatari tamadun, maka teknologi pemprosesan bahasa Melayu perlu diwujudkan.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Kata Teknikal

Oleh S. NATHESAN

Secara umumnya, kosa kata dalam bahasa dapat dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu kosa kata formal atau persuratan dan kosa kata tidak formal. Dalam kosa kata formal, ada kata ilmiah, saintifik dan umum, manakala kata basahan, dialek, dan slanga pula termasuk dalam kosa kata tidak formal.

Salah satu jenis perkataan dalam kosa kata formal bahasa Melayu ialah kata teknikal. Kata teknikal merupakan perkataan yang termasuk dalam kelompok kosa kata ilmiah. Oleh sebab itu, kata teknikal boleh dianggap sebagai kata ilmiah yang bersifat tinggi dan lazimnya ditemukan dalam buku akademik dan ilmiah yang digunakan di pusat pengajian tinggi, seperti universiti dan institusi pendidikan yang lain. Kata teknikal biasanya disenaraikan dalam kamus ilmiah, glosari dan istilah. Buku akademik penuh dengan kata teknikal.

Kata teknikal atau ilmiah ini jarang-jarang digunakan dalam percakapan biasa atau dalam perbincangan yang rendah, seperti semasa bersembang di kedai kopi. Kata teknikal umumnya digunakan di bilik kuliah dan bilik darjah untuk membincangkan ilmu yang tinggi. Sebagai salah satu ciri laras ilmiah, kata teknikal digunakan dalam laras tersebut untuk memerihalkan ilmu yang tinggi. Kata teknikal memang terhad penggunaannya dalam bahasa rasmi, yakni bahasa yang digunakan dalam konteks formal. Dalam bahasa tidak formal, kata teknikal kurang digunakan.

Ada ketika kosa kata teknikal dirujuk juga sebagai jargon, iaitu bahasa khusus yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti perubatan. Misalnya, kata paru-paru merupakan kata umum, manakala konsep yang sama dirujuk sebagai pulmonari dalam bidang perubatan. Demikian juga kata kardium dalam istilah teknikal dan kardium terhenti (cardiac arrest) digunakan dalam bidang perubatan untuk merujuk pemberhentian secara tiba-tiba kegiatan jantung. Kata paru-paru dan jantung digunakan dalam pengertian umum, manakala kata pulmonari dan kardium digunakan untuk merujuk konsep khas dalam bidang perubatan. Oleh itu, kata kardium dan pulmonari dirujuk sebagai kata teknikal atau jargon dalam bidang perubatan.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Ungkapan Sanskrit di Alam Nusantara

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Bagi masyarakat penutur bahasa Sanskrit di India, mereka percaya bahawa bahasa Sanskrit dicipta oleh Brahma dan dikenali sebagai Dev Vani yang bermaksud “bahasa tuhan”. Bentuk bahasa terawal ialah Vedic Sanskrit yang wujud pada 1500-200 sebelum Masihi. Bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Indo-Eropah dan banyak mempengaruhi bahasa lain di dunia. Sebagai bahasa yang awal, bahasa Sanskrit merupakan bahasa terpanjang dalam sejarah dan kebudayaan India, seperti kedudukan bahasa Latin dan Greek di Eropah.

Dalam kalangan orientalis, seperti Gaston-Laurent Coeurdoux dan Sir William Jones, mereka percaya bahawa bahasa tersebut mempunyai pertalian dengan Latin, Greek, German dan Rusia. Pengajian Sanskrit di Eropah secara rasmi diasaskan di College de France, Paris, pada tahun 1814 dan diikuti oleh Universiti Bonn pada tahun 1818 di Jerman.

Bahasa Sanskrit yang tersebar di alam Nusantara dipengaruhi oleh hubungan awal antara kerajaan Kutai di bawah pemerintahan Mulavarman yang terletak di Kalimantan Timur dengan India pada tahun 400 Masihi. Hal ini dibuktikan melalui inskripsi yang tertulis bahasa Sanskrit yang dipengaruhi oleh gaya bentuk India Sejak itu, pengaruh budaya India berkembang meliputi Sumatera, Jawa, Bali hinggalah Kedah.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Estetika Pengulangan dalam Stilistik

Oleh NUR FATIHA FADILA

Pengulangan yang juga disebut sebagai repetisi merujuk gaya bahasa yang mengandungi pengulangan bunyi, pengulangan bahasa dan pengulangan struktur. Menurut Donald C. Freeman, aliran kedua dalam pendekatan stilistik ialah aliran yang meneliti gaya dari sudut pengulangan atau pengulangan pola. Hal ini bermakna dalam hasil ciptaan, para pengarang sering berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kesan dan kekuatan dengan melakukan pengulangan.

Dharmawijaya menyatakan bahawa unsur pengulangan ini digunakan untuk memenuhi beberapa fungsi. Pertama, menimbulkan irama atau suasana muzikal, terutamanya apabila puisi itu dideklamasikan. Kedua, menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama bagi penyairnya. Ketiga, menarik tumpuan perhatian. Pengulangan berfungsi bagi menimbulkan kesan keindahan tertentu untuk mencapai intensiti.

Pengulangan Aspek Bahasa

Pengulangan aspek bahasa dalam puisi boleh diteliti dari segi pengulangan kata, frasa atau ungkapan, kalimat atau ayat berangkap. Pengulangan kata dalam puisi boleh berlaku di awal, tengah dan akhir serta di awal dan akhir baris atau rangkap puisi.

Anafora ialah pengulangan kata pertama pada setiap baris atau ayat. Sufian Husin menyatakan anafora sebagai satu cara pengulangan, iaitu perkataan yang sama diulang pada permulaan (atau lebih satu baris atau ungkapan). Cara begini sering wujud dalam puisi.

____
Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.