Category Archives: Bahasa dan Pendidikan

lagu asli

Lagu Rakyat Orang Asli dan Literasi

Oleh Siti Nor Khalis Harun Narasid dan Mohd Nazri Abdul Rahman

lagu asli

      Era globalisasi meletakkan Malaysia dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah negara membangun, rakyat Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan negara bertaraf dunia. Kanak-kanak prasekolah sering berdepan dengan masalah menguasai kemahiran membaca pada peringkat awal. Kanak-kanak di pedalaman juga, khususnya Orang Asli mengalami masalah yang sama dalam menguasai kemahiran literasi awal.

      Orang Asli hidup dalam masyarakat yang terasing. Kedudukan geografi yang terletak jauh di pedalaman, mengukuhkan tanggapan masyarakat Orang Asli bahawa tiada faedah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Berdasarkan perangkaan yang dimuatkan dalam Utusan Malaysia, Mei 2007, terdapat lebih kurang 80 peratus kanak-kanak Orang Asli yang itidak pernah menamatkan persekolahan pada peringkat sekolah menengah (data ini mungkin berubah, kini).

       Bagi mengubah senario ini, isu pendidikan kanak-kanak Orang Asli dan menarik minat mereka untuk belajar dan ke sekolah perlu diberikan perhatian serius oleh semua pihak. Usaha untuk membangunkan penggunaan bahan sumber berasaskan tradisi masyarakat Orang Asli sebagai sumber pembelajaran kanak-kanak Orang Asli perlu dipergiat sebagai satu cara untuk menarik minat kanak-kanak Orang Asli ke sekolah.

     Masyarakat Orang Asli mendiami kawasan pedalaman dan kawasan di pinggirannya di Semenanjung Malaysia. Masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malasysia terdiri daripada kelompok utama , iaiatu Senoi, Negrito dan Melayu-Proto. Masyarakat Orang Asli kaya dengan pelbagai khazanah tradisi dan kreativiti tersendiri yang boleh dibangunkan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Contohnya, sewang.

     Menurut Zakaria Khalid dalam kertas kerja beliau “Lagu-lagu Tarian Sewang di Kalangan Masyarakat Orang Asli: Tinjauan dari Aspek Intrinsik”, sewang merupakan persembahan berbentuk ritual yang merangkumi tarian, teater, memuja semangat dan roh dipercayai mempengaruhi kehidupan sesuatu suku kaum Orang Asli bagi memenuhi pelbagai 47 tujuan. Dalam hal ini sewang dapat disesuaikan dengan konteks pendidikan. Persoalannya, apakah bentuk lagu dan konsep muzik tradisional Orang Asli yang sesuai untuk dibangunkan sebagai bahan pembelajaran literasi kepada kanak-kanak Orang Asli?

Petikan ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa keluaran April

Cabaran Bahasa Negara dalam Pendidikan

Oleh Hamdan Azmi Abd. Aziz

      Sejarah pembangunan negara maju di dunia telah membuktikan keupayaan bahasa sendiri bagi memacu kemajuan negara itu. Misalnya, Jerman, yang dahulunya terlalu yakin dengan penggunaan bahasa asing bagi memacu pembangunan negara itu, menjadi tidak maju seperti yang diharapkan apabila menggunakan bahasa tersebut. Jerman kembali menggunakan bahasa sendiri dalam aspek pendidikan, terutamanya. Akhirnya Jerman maju setanding dengan Perancis dan negara Eropah yang lain.

     Menurut tokoh bahasa, Hassan Ahmad, terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan daar bahasa dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Yang pertama, sebagai alat perpaduan antara kaum dan lambang jati diri negara itu. Yang kedua ialah untuk menyelesaikan masalah kecekapan komunikasi pada peringkat yang mempunyai pelbagai bahasa, dan yang ketiga, sebagai nadi penting untuk membangunkan negara dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan budaya. Hal ini bermakna bahawa dasar bahasa bukan sahaja tertumpu pada fungsi bahasa itu semata-matanya, sebaliknya dasar ini penting untuk membantu negara itu dalam aspek perpaduan dan kemajuan, di samping menjadi bahasa utama pertuturan dalam masyarakat berbilang kaum.

      Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, kerajaan sedar bahawa sedar bahawa usaha untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum merupakan cabaran yang amat besar. Oleh itu, pemimpin negara pada waktu itu telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini melalui sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan merujuk satu sistem yang seragam dengan menggunakan satu bahasa pengantar sahaja, iaitu bahasa Melayu.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Mei

Bahasa Melayu Tinggi dalam Bidang Pendidikan

Oleh AWANG SARIYAN

Pembicaraan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan bahasa Melayu tinggi, khususnya dalam rangka melestarikan tamadun dan adab bangsa yang memang dalam rakaman sejarah telah memiliki sistem kesantunan bahasa yang jelas. Dalam arus pemodenan dan globalisasi, peneguhan adab dan kesantunan bangsa menjadi agenda penting yang setara dengan agenda pembangunan ekonomi, prasarana, sains dan teknologi kerana pembangunan yang seimbang dan harmonis memerlukan perhatian yang sama beratnya kepada dua aspek pembangunan, iaitu pembangunan luaran dan pembangunan dalaman. Usaha membudayakan kesantunan bahasa termasuk dalam aspek pembangunan dalaman yang penting kerana “bahasa menunjukkan bangsa”.

Proses pembudayaan dan pemasyarakatan bahasa Melayu tinggi sebagai tonggak tamadun bangsa dan negara hanya benar-benar berkesan melalui bidang pendidikan yang takrif asasnya memang berkaitan dengan proses membentuk adab pada anak didik. Oleh itu, penting sekali penerapan bahasa Melayu tinggi dijadikan salah satu agenda penting dalam sistem pendidikan negara.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, November 2012.