Category Archives: Ulasan Buku

Kesantunan dalam Penulisan

36-37-1

 

Judul             : Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan, Pentadbiran dan Media

Penulis        : Asmah Haji Omar

Penerbit     : Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun           : 2018

Harga          : RM 20.00

Kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama generasi muda kini kian terhakis. Kesantunan berbahasa berperanan memupuk dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa merujuk kesopanan dan kehalusan ketika berkomunikasi sama ada secara lisan ataupun tulisan terhadap orang yang dihormati, setaraf atau mempunyai kedudukannya daripada kita. Kesantunan berbahasa merupakan kunci maruah diri, keluarga serta keturunan. Kesantunan berbahasa memperlihatkan peribadi diri.

      Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan, Pentadbiran dan Media memperkatakan kesantunan atau kesopanan dalam aspek penulisan. Buku yang mengandungi 163 halaman ini dibahagikan kepada enam bab. Bab Pertama – “Orang Berbudi Kita Berbahasa”; Bab Kedua – “Kesantunan Surat-Menyurat”; Bab Ketiga – “Kesantunan Mesyuarat”; Bab Keempat – “Kesantunan Laporan Akhbar”; Bab Kelima -“Kesantunan Lapooran Akhbar”; dan Bab Keenam – “Kesantunan Iklan”.

     Dalam bab pertama, pengarang menghuraikan berbagai-bagai ungkapan dalam bahasa Melayu yang menggambarkan tingkah laku yang diingini oleh masyarakat, antaranya termasuklah budi bahasa, adab tertib, budi pekerti, sopan santun, etika, dan etiket. Dalam komunikasi, beberapa peraturan perlu dipatuhi untuk menjaga air muka dan menggelakkan rasa tersinggung.

     Dalam bab kedua, pengarang membincangkan kesantunan bahasa dalam surat rasmi dan surat separa rasmi. Pengarang menjelaskan bahawa surat rasmi, surat separa rasmi (memo dan pekeliling) disediakan dalam konteks urusan pejabat, sama ada pejabat kerajaan, separa kerajaan, ataupun badan perniagaan. Pengarang turut menyentuh peraturan standard menulis surat rasmi. Penulisan surat rasmi dan separa rasmi mempunyai bingkai format dan bingkai bahasa.

Ulasan buku dipetik dari majalah Dewan Bahasa terbitan Februari

Resah Seorang Penulis

Oleh Mohd Razan

Judul : Monolog Kecil: Tahun-Tahun Gelora
Pengarang : Baha Zain
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun Terbitan : 2015
Harga : RM 30.00

Jika bahasa dikatakan sebagai jiwa sesuatu bangsa, maka bahasa juga boleh dikatakan sebagai citra masyarakatnya. “Bahasa berumahkan masyarakat” sepertimana “masyarakat berumahkan bahasa”. Bahasa dibentuk oleh masyarakat begitu, juga hal yang sebaliknya. Hal inilah sedikit sebanyak tercermin melalui himpunan pojok Baha Zain yang dicantumkan dalam sebuah buku yang berjudul ‘Monolog Kecil: Tahun-Tahun Gelora’. Tulisan yang terkandung dalam buku ini merupakan hamparan buah fikiran Baha Zain dalam kolumnya yang diterbitkan oleh Dewan Sastera bermula Julai 2005 sehingga Disember 2011. 78 buah pojok ini dapat dilihat sebagai sebuah dokumentasi terhadap peristiwa-peristiwa signifikan yang berlaku sepanjang tahun tersebut yang sesuai diambil sebagai nasihat dan peringatan kepada kita dalam menghadapi ketidakpastian masa hadapan.

      Tulisan tersebut lebih berupa refleksi atau muhasabah yang
disandarkan kepada pengalaman lepas beliau yang dituturkan dalam konteks peristiwa yang sedang berlaku ketika karya tersebut ditulis. Dalam hal ini, Baha Zain secara tepat mengungkapkan keperluan seseorang seniman atau karyawan untuk menghasilkan sebuah karya yang membumi serta lahir daripada kantung masyarakatnya sendiri. Tulis beliau, “Orang tidak menulis dengan memetik persoalan dari udara.” Kurang lebih, maksud beliau bahawa sebuah karya atau penulisan merupakan hasil cerapan dan renungan seorangkaryawan terhadap kemelut yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang dihidupinya.

        “Masalah-masalah semasa yang menimbulkan keprihatinan,” tambah beliau, “menimbulkan beban fikiran serta perasaan bagi pengarang yang cinta akan rakyat dan tanah airnya.” Persoalan-persoalan ini tidak diada-adakan atau wujud secara terpisah melainkan bersinggung secara langsung dengan keadaan sebenar masyarakat.

      Citra masyarakat digambarkan oleh keperibadiannya dalam berbahasa, iaitu bagaimana ahli masyarakat dan pemimpin menyantuni bahasanya sendiri. Kegalauan Baha Zain berkenaan peminggiran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bagi masyarakat, terpapar dalam buku tersebut. Antara tulisan yang jelas menggambarkan kebimbangan, dan pada satu takah, kejelikan beliau terhadap keadaan tersebut ialah Rindu dan Patriotisme, Generasi Jambatan Bengkok: Reka Cipta Politik, dan yang terutama sekali Tahun-Tahun Sial.

Ulasan ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Glosari Dialek Memperkayakan Khazanah Warisan Bangsa

Oleh Junawati Ab Hamid

Judul                   : Siri Glosari Dialek Melayu Semenanjung: Glosari Dialek Pulau Pinang

Penyelidik          : Abdul Jalil Anuar, Mohaini Saffar, Anuar Ahmad, Ahmad Salleh, Ahmad Zaki Md Taha, Ariffin Abdul Rahman dan Mohd Rosli Ismail

Penerbit             : Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun Terbitan  : 2015

Harga                 : RM 25.00

     Dialek atau nama lainnya loghat atau bahasa daerah merupakan kelainan dalam sesuatu bahasa yang menjadi ciri golongan tertentu dalam kalangan penutur sesuatu bahasa. Di Semenanjung Malaysia, terdapat pelbagai dialek yang dinamakan mengikut negeri.

      Walaupun penamaan dialek tersebut tidak mengikut amalan linguistik umum, namun, penamaan tersebut adalah untuk memudahkan semua pihak. Kini, terdapat pelbagai dialek yang dikenali umum, seperti dialek Kelantan, dialek Terengganu, dialek Pahang, dialek Johor, dialek Melaka, dialek Negeri Sembilan, dialek Perak, dialek Kedah dan dialek Pulau Pinang. Setiap dialek
mempunyai ciri sistem bunyi (fonologi) dan perbendaharaan kata (leksikal) yang tersendiri. Kewujudan dialek ini memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu dan menambah khazanah persuratan Melayu.

     Dialek yang pelbagai tersebut merupakan khazanah bahasa Melayu yang amat bernilai dan perlu dipelihara. Petanda pelupusan dialek ini dapat dilihat dengan berkurangnya penggunaan dialek dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Penghasilan buku Glosari Dialek Pulau Pinang merupakan usaha yang dilakukan untuk mengumpul dan mendokumentasikan kosa kata dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia supaya dapat dijadikan rujukan oleh pengguna bahasa Melayu, khususnya pengkaji bahasa dan budaya Melayu.

Ulasan ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Tiga Zaman, Satu Prinsip

OLEH: MOHD RAZAN

Buku Sastera, Politik dan Masyarakat menghimpunkan esei nukilan Abdul Rahman Embong sekitar tahun 1960-an, 1990-an, dan 2000 yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui penerbitan majalahnya, iaitu Dewan Bahasa, Dewan Masyarakat, Dewan Budaya, dan Dewan Sastera. Bertepatan dengan judulnya yang bersifat umum esei-esei yang termuat dalam buku ini memiliki tema yang pelbagai dan hampir setiap kali, tema-tema yang disentuh itu tidak terlepas daripada berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Antara tema utama yang dapat dikesan termasuklah persoalan sosiobudaya, politik, sosioekonomi, falsafah, dan kesusasteraan. Sungguhpun tema-tema ini tidak diikat dalam sebuah perbahasan panjang yang lebih komprehensif, namun, pancaran idea yang dapat ditemukan dalam kesemua esei tersebut membentuk suatu keharmonian sepanjang pembacaan.

            Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian pertama lebih tertumpu kepada persoalan yang bersifat tempatan, iaitu sekitar dinamika kesusasteraan, suasana dan masalah masyarakat sekitar tahun tersebut, dan cita-cita pembentukan bangsa. Kebanyakan esei dalam bahagian ini ditulis ketika penulis bergelar mahasiswa sekitar pertengahan 1960-an. Sesuai dengan umurnya pada ketika itu, gaya penulisan diterjemahkan dalam esei-esei era 1960-an ini bersifat lebih lantang dan bersemangat. Misalnya dalam esei “Hubungan Gejala Masyarakat dengan Ciptaan dan Perkembangan Sastera” yang pernah diterbitkan pada April 1967, penulis sedikit sebanyak membahaskan dinamika kesusasteraan dan sifatnya melalui sudut pandang dialektik. Dalam hal ini, seseorang pengkarya dilihat sebagai individu yang turut serta dalam pergolakan masyarakat serta memahami keadaan masyarakat di sekelilingnya. Penulis menganggap karya sebagai “pencerminan masyarakat zamannya; satu kelahiran masalah-masalah manusia, penderitaan, persoalan peribadi yang rumit, harapan dan cita-cita.” Ringkasnya, melalui kaca mata penulis, seorang pengkarya mempunyai tanggungjawab untuk mengungkapkan permasalahan masyarakat melalui karya-karya yang disandarkan kepada keghairahan terhadap kesenian itu sendiri.

Kesan 1824

Pada asasnya, kedua-dua buku tatabahasa ini disusun bagi memenuhi keperluan masyarakat penuturnya.

Judul : Perbandingan antara Tatabahasa Dewan dengan Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia

Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun : 2013

Harga : RM50.00

Jika di Malaysia dinamakan bahasa Melayu (BM), di Indonesia pula disebut bahasa Indonesia (BI). Kedua-duanya merupakan bahasa serumpun. Penggunaan kedua-dua bahasa tersebut oleh penuturnya di negara masing-masing didapati mempunyai persamaan dan perbezaan. Hal ini sudah tentu disebabkan oleh pengaruh kedua-dua bahasa itu dengan bahasa-bahasa daerah yang terdapat baik di Malaysia mahupun di Indonesia. Selain itu, latar belakang penjajahan yang berbeza juga memberi kesan, yakni BM lebih dipengaruhi oleh bahasa Inggeris manakala BI dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Persamaan dan perbezaan juga merupakan kesan daripada Perjanjian London pada tahun 1824.

Persamaan dan perbezaan antara BM dengan BI telah dikaji dan dibentangkan secara terperinci oleh Hassan Alwi dalam buku Perbandingan antara Tatabahasa Dewan (TBD) dengan Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI). Dalam kajiannya, bahan utama yang digunakan oleh Hasan ialah buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1997) dan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Edisi III (1998).

Persoalan utama yang dibincangkan dalam TBD dan TBBI ialah hal yang sama terdapat dalam BM dan BI, iaitu hal yang berkaitan dengan “fonologi” (tata bunyi), “morfologi” (pembentukan kata) dan “sintaksis” (struktur ayat). Pada umumnya ketiga-tiganya tidak mempunyai perbezaan yang besar antara BM dalam TBD dengan BI dalam TBBI. Contohnya, TBD mentakrifkan “ayat” sebagai “unit pengucapan paling tinggi yang memiliki makna”, manakala bagi TBBI, “kalimat” dinyatakan sebagai “satuan bahasa terkecil yang memiliki makna”. Disebabkan oleh perbezaan itu, maka masalah wacana tidak dibincangkan sebagai tajuk utama dalam TBD, manakala dalam TBBI terdapat huraian tentang “wacana sebagai tingkat kebahasaan yang lebih tinggi daripada ayat”.

Oleh DIARANI MAT ADAM

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2013.

Pelbagai Istilah Kejuruteraan Mekanik dalam Kamus Kejuruteraan: Mekanik

Oleh Diarani Mat Adam

Antara kerjasama kebahasaan yang dilaksanakan oleh Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) bagi memperkasakan bahasa Melayu termasuklah penerbitan kamus istilah. Sejak MABBIM ditubuhkan, penerbitan kamus istilah diusahakan sejajar dengan perkembangan pesat ilmu bidang sains, termasuklah sains gunaan seperti kejuruteraan mekanik.

Salah satu terbitan dalam Siri Kamus Istilah MABBIM yang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Kamus Kejuruteraan: Mekanik. Penerbitan kamus ini dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kefahaman pengguna dalam bidang sains gunaan, khususnya bidang kejuruteraan. Kamus ini membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu mengungkapkan pelbagai bidang ilmu dalam era globalisasi.

Entri istilah yang terdapat dalam kamus ini dipilih berdasarkan keperluan para pelajar dan pengajar di institusi pengajian tinggi. Kamus ini juga dapat dijadikan sumber rujukan yang berguna kepada masyarakat dan pengamal bidang kejuruteraan yang ingin mendapatkan penjelasan tentang konsep yang didukung oleh pelbagai istilah kejuruteraan mekanik.

Kamus Kejuruteraan: Mekanik mengandungi 478 istilah berserta huraiannya. Seperti terbitan kamus lain dalam Siri Kamus Istilah MABBIM, entri kamus ini terdiri daripada istilah bahasa Melayu dan disusun mengikut urutan abjad. Padanan istilahnya diberikan dalam bahasa Inggeris (Ig.), bahasa Brunei Darussalam (Br.) dan bahasa Indonesia (Id.), yang diletakkan dalam tanda kurung dengan menggunakan huruf condong. Konsep setiap istilah ditakrifkan dalam bahasa Melayu. Takrif diberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012.

Kamus Herba Fitokimia

Oleh ZURAINI ABU BAKAR

Judul : Kamus Herba Fitokimia

Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun : 2011

Harga : RM18.00

Kamus Herba Fitokimia yang mengandungi 320 istilah berserta huraiannya ini memberikan tumpuan khusus kepada subbidang fitokimia. Kamus ini merupakan hasil penyusunan yang dilakukan oleh pakar yang berkaliber dalam bidang ini. Kamus ini memuatkan entri dalam bahasa Melayu dan padanannya dalam bahasa Inggeris. Padanan bahasa Inggeris diletakkan mengikut entri bahasa Melayu dalam tanda kurung dengan menggunakan huruf condong. Contohnya, alkaloid candu (Ig. opium alkaloid), kelas fitokimia (Ig. phytochemistry class), pemeringkatan pelarut-pelarut (Ig. solvent-solvent fractionation) dan sistem perubatan tradisional Yunani (Ig. Unani traditional medicinal system).

Sebagaimana kamus lain, entri disusun mengikut urutan abjad dengan takrifan yang menghuraikan  maksud secara khusus selepas padanan bahasa Inggeris. Jika terdapat istilah yang bersinonim, takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya, manakala istilah yang tidak dianjurkan itu diletakkan pada akhir takrif tersebut. Contohnya, seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1 Istilah yang disusun mengikut urutan abjab dengan takrifan.

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lihat

isozim isozyme isoenzim
laluan syikimat shikimate pathway laluan asid syikimik
sebatian penanda marker compound sebatian kimia penanda

Selain itu, istilah bandingan atau istilah rujukan dimuatkan pada akhir takrifan sesuatu istilah masukan. Contohnya:

in vivo (Ig. in vivo) Kajian saintifik yang dilakukan

ke atas sel atau organisma hidup. Banding in vitro.

Seterusnya, istilah yang mempunyai takrif yang berkaitan rapat dengan konsep sesuatu istilah yang lain, label atau tanda Lihat juga digunakan sebagai tanda rujuk silang. Contohnya:

monoterpenoid (Ig. monoterpenoid) kumpulan sebatian  yang  mempunyai

ciri struktur, seperti monoterpena. Lihat juga monoterpena.

Istilah yang ditakrifkan dalam kamus ini, sama ada yang berbentuk kata dasar, kata terbitan, kata majmuk atau frasa, semuanya dimasukkan dalam entri tersendiri dan dimuatkan mengikut huruf pertamanya untuk memudahkan pembaca merujuk istilah yang dicari. Contohnya, seperti dalam Jadual 2.

Jadual 2 Istilah berbentuk kata dasar, terbitan, majmuk atau frasa.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris
alditol alditol
milopektin amylopectin

asid lemak ascorbic acid

Untuk memudahkan pengguna, daftar istilah herba fitokimia dalam bahasa Inggeris-bahasa Melayu juga dimuatkan dalam halaman khusus iaitu antara kandungan entri dengan bibliografi. Senarai  daftar istilah ini memudahkan pembaca untuk merujuk maksud istilah perkataan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu yang disusun mengikut urutan abjad. Makna padanan bahasa Inggeris ini untuk memudahkan pembaca mendapatkan terjemahan maksud sesuatu perkataan dengan lebih cepat, tepat dan betul, di samping dapat merujuk huraian lebih lanjut secara terperinci pada halaman kamus sebelumnya.

Selain itu, ada juga beberapa istilah yang panjang dan mempunyai singkatannya. Singkatan yang  digunakan untuk istilah fitokimia dalam bahasa Melayu sama dengan singkatan yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Hal ini dilakukan  sedemikian untuk memudahkan pengguna mengingati istilah asalnya dalam bahasa Inggeris. Contohnya, seperti dalam Jadual 3.

Jadual 3 Istilah yang panjang dan mempunyai singkatannya.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris
Kromatografi cecair prestasi tinggi (HPLC) High performance liquid chromatography (SFC)

Kromatografi bendalir lampu genting (SFC) Supercritical fluid chromatography (HPLC)

Penabiran celusan tinggi (HTS) High-throughput screening (HTS)

Kamus ini juga turut memaparkan beberapa gambar rajah ikatan unsur kimia yang diterangkan untuk memudahkan pembaca. Singkatan atau  simbol yang lazim digunakan dalam sesuatu ilmu juga dikekalkan, seperti PEP, DNA dan C5H8. Kamus ini merupakan  kesinambungan siri kamus istilah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hasil usaha Bahagian Peristilahan (kini, Bahagian Peristilahan dan Leksikologi) sejak tahun 1989. Antara kamus istilah lainnya yang telah diterbitkan termasuklah Kamus Farmasi: Kimia Farmasi, Kamus Biologi: Genetik, Kamus kimia: Forensik, Kamus  Veterinar: Praklinikal, Kamus Perubatan: Anestesiologi, dan Kamus fizik: Mekanik Kuantum.

Penerbitan Kamus Herba Fitokimia ini selaras dengan usaha DBP, khususnya Bahagian Peristilahan dan Leksikologi untuk memantapkan dan mengembangkan pelbagai istilah dalam bahasa Melayu, termasuklah dalam bidang fitokimia. Usaha ini memerlukan kepakaran yang tinggi, ketekunan, iltizam serta komitmen yang bersepadu daripada pelbagai pihak yang terlibat.

Kamus Herba Fitokimia ini sesuai digunakan sebagai rujukan, terutamanya oleh pelajar institusi pengajian tinggi, pensyarah, dan pengamal dalam bidang kimia serta masyarakat pengguna yang lain.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.