Category Archives: Rencana

Fungsi Bahasa Melayu Masa Kini

utamakanBahasaMelayu

Oleh OSMAN ZAINI

Ketemadunan yang wujud pada hari ini amat berkait rapat dengan bahasa. Kegemilangan setiap tamadun diukur melalui ketinggian martabat dan keunggulan sistem bahasa yang dipratikkan dan dituturkan dalam kehidupan. Begitu juga halnya dengan negara kita, Malaysia yang bahasa rasminya ialah bahasa Melayu.

      Begitu agungnya dan bernilainya bahasa Melayu tidak dapat dipertikaikan. Martabat bahasa indah ini terbukti dan diguna pakai ratusan tahun. Oleh hal yang demikian, tidak keterlaluan jika dikatakan ketamadunan bahasa Melayu dapat menggambarkan kemajuan dan kebijaksanaan masyarakat terdahulu yang menggunakan bahasa lingua
franca
ini.

    Menurut Khairudin Mohamad, Maridah Alias dan Faizah Haji Samsudin dalam Bahasa Melayu Komunikatif, bahasa Melayu ialah bahasa Austronesia dan mempunyai kaitan rapat dengan bahasa etnik lain yang dituturkan di Nusantara. Dalam hal ini, beberapa orang ahli bahasa berpendapat bahawa bahasa Melayu tergolong dalam rumpun bahasa Polinesia.

     Bahasa ini dituturkan di seluruh kepulauan Melayu Nusantara, antaranya termasuklah Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura, malah hingga ke selatan negara Thai, selatan Filipina hingga ke Madagaskar. Maka, tidak hairanlah jika kosa kata dan dialek pertuturan masyarakat di beberapa negara tersebut mempunyai persamaan.

     Setiap bahasa di dunia ini mempunyai ciri yang membolehkannya menjadi bahasa yang maju dan disegani. Menurut Khairudin Mohamad, Pelembagaan Persekutuan yang digubal telah meletakkan asas yang kukuh bagi menjadikan bahasa Melayu bahasa yang disegani dan dihormati oleh masyarakat di Malaysia dan antarabangsa walaupun status yang diharapkan itu masih belum menjadi kenyataan.

Petikan ini diambil dari majalah Dewan Bahasa terbitan Februari

Bersahabat dengan Buku

Oleh Ramli Abdul Halim

Dengan rakyat Malaysia secara puratanya membaca dua halaman buku atau hanya dua judul buku setahun, tentulah hal ini menjadi persoalan pelbagai pihak, sama ada industri penerbitan dan pengedaran buku berpotensi untuk menjadikan pemainnya sebagai jutawan atapun sebaliknya. Statistik daripada pelbagai pihak, termasuk Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), menunjukkan bahawa tidak banyak perubahan berlaku terhadap kecenderungan membaca buku dalam kalangan rakyat Malaysia dari dahulu sehingga sekarang.

     Walaupun sekitar 10 ribu sebingga 14 ribu judul buku diterbitkan setahun dan jumlah ini agak besar, jumlah naskah yang dicetak untuk setiap judul terlalu kecil, kecuali buku yang dikategorikan sebagai novel popular. Penerbit besar pun, terutama pada waktu ini, menerbitkan satu-satu judul buku dengan jumlah cetakan hanya 1000 naskhah atau dalam jumlah yang lebih kecil lagi. Yang paling besar pun jumlah cetakannya hanyalah 5000 naskhah sahaja.

      Kalau purata setiap judul buku dicetak hanya 1000 naskhah, hal ini bermakna bahawa daripada 10 ribu sehingga 14 ribu naskhah yang dicetak, jumlah keseluruhannya hanya sejuta atau 1.4 juta naskhah sahaja. Daripada jumlah itu, yang dibeli dan dibaca sekitar 50 peratus atau lebih kecil lagi jumlahnya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap judul buku yang diterbitkan hanya dapat dipasarkan dengan harga oenuh pada kadar tidak lebih daripada 50 peratus daripada jumlah yang dicetak. Yang selebihnya teroaksa dijual dengan potongan harga atau dilelong. Hal ini bermakna bahawa paling tinggi pun sekitar 500 ribu sehingga 14 ribu judul buku yang diterbitkan.

     Dengan hal yang demikian, untuk negara yang jumlah penduduknya sebanyak 30 juta orang dan seandainya hanya 10 peratus daripada jumlah itu yang membeli setiap judul buku yang sepatutnya terjual ialah tiga juta naskhah atau 3.4 juta naskhah, bukannya 500 ribu sehingga 540 ribu naskhah.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Mei

Keberkesanan Program Audit Bahasa Melayu Memartabatkan Bahasa Melayu

Oleh Khairol Anuar Hadith Fadzillah

Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan “audit” didefinisikan sebagai pemeriksaan dan pengesahan kira-kira dalam konteks akaun. Perkara yang sentiasa menjadi perhatian untuk diaudit oleh pasukan juruaudit ialah hal yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dalam sesuatu jabatan. Pengauditan menitikberatkan soal integriti dan akauntabiliti sesebuah agensi kerajaan. Tegasnya, kemunculan program “audit bahasa” yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) diharapkan dapat memberikan keberkesanan dalam memartabatkan kedaulatan bahasa Melayu.

Keberkesanan, seperti yang didefinisikan dalam Kamus
Dewan edisi keempat, bermaksud perihal berkesan atau
berkesannnya sesuatu tindakan, perubahan, dan sebagainya.
Justeru, apakah pula maksud keberkesanan dalam konteks
program audit bahasa, khususnya, dan konteks pemartabatan
bahasa amnya. Program Audit Bahasa Melayu (ABM) yang
telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’
Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pendidikan pada ketika itu, bertujuan
untuk meningkatkan dan menggalakkan penggunaan bahasa
Melayu yang betul dalam kalangan penjawat awam di
Malaysia.

Program Audit Bahasa Melayu merupakan inisiatif terbaharu Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah pelan strategik 2011-2015. Di bawah Program Audit Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama dengan agensi kerajaan dan kementerian untuk memastikan bahasa kebangsaan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam urusan rasmi. Oleh hal yang demikian, Program Audit Bahasa Melayu akan meningkatkan lagi keberkesanan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam. Program pengauditan bahasa Melayu ini dimulakan dengan jabatan kerajaan dan kementerian seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Di samping itu, DBP akan terus membantu kementerian perumahan mengaudit papan iklan untuk memastikan ejaan yang terpapar pada papan-papan tanda menggunakan bahasa Melayu yang betul (Khairol Anuar Harith Fadzillah, 2013: 47-48).

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Penterjemahan: Kualiti Seiring Teknologi

Oleh Wan Halizawati Wan Mahmood

Penterjemahan bukan sekadar suatu kerja bersifat mekanikal. Hal ini memerlukan kemahiran dan menuntut pendekatan artistik. Seseorang penterjemah itu bukan sekadar mengetahui peraturan
menterjemah, tetapi juga perlu memiliki resepi tambahan untuk berjaya dalam kerja menterjemah ke arah menghasilkan output yang bagus dan berkesan.

Dalam tempoh beberapa tahun ini, satu trend baharu telah muncul dalam kerjaya penterjemahan, iaitu kewujudan prosedur standard antara hubungan firma atau syarikat penterjemahan dengan pelanggan mereka. Apabila bercakap tentang hubungan ini, maka sudah tentu elemen kualiti menjadi teras yang sangat penting dalam kalangan penterjemah yang berkhidmat di firma tersebut. Kualiti yang dimaksudkan berpandukan dua prinsip asas, iaitu kualiti adalah bersifat relatif, bahawa kita menanggapi
tahap kualiti dengan cara berbeza untuk satu produk yang sama, manakala prinsip kedua ialah tahap kualiti itu tertakluk kepada kekangan keperluan kerja penterjemahan.

Makalah ini tidak bertujuan mengulas panjang lebar tentang prinsip kualiti, sebaliknya artikal ini merupakan garis panduan bagi penterjemah yang sentiasa mengejar masa dalam memenuhi tuntutan dan keperluan pelanggan. Yang berikut diperincikan langkah proaktif yang mungkin dapat membantu penterjemah menghasilkan tugasan mereka dengan lebih berkesan, terutama bagi mereka yang menggunakan komputer serta Microsoft Office.

Elakkan kerja dua kali

Sebaik-baik sahaja diberikan tugasan menterjemah, penterjemah sewajarnya melakukan kerja mereka dengan cermat dan teliti dengan kesilapan paling minimum, mungkin sedikit kesilapan ejaan sahaja, tanpa melibatkan unsur kesalahan makna atau maksud. Hal ini demikian kerana kerja penyuntingan dan penyemakan semula teks terjemahan itu amat memenatkan. Kerja ini juga memakan masa dan mungkin mengundang keadaan “pandangan kedua” yang bertentangan dengan hasil asal terjemahan tersebut, mengakibatkan risiko “kerja dua kali” atau rework. Justeru, sebaikbaik mungkin menterjemah seolah-olah bahan berkenaan akan diserahkan atau diterbitkan pada masa itu juga. Semakin minimum kesilapan, maka semakin rendah peluang kesilapan dikesan semasa proses penyuntingan dan baca pruf (sekiranya ada), dan keadaan ini sudah tentu akan menjimatkan masa.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Kita dan Bahasa (Bahagian Ketiga)

Oleh Mohd Tarmizi Hasrah

       Tidak dinafikan yang kedua-dua kesendengan ada kritikannya. Kesendengan yang pertama dikritik hebat, misalnya oleh Jacques Derrida. Kedua-dua tahap awal, pada Derrida, terlalu bersifat fonosentrik dan logosentrik (pada mulanya ialah Logos, kata). Dengan fonosentrik dan logosentrik, hanya ada sebuah pusat kebenaran, yakni subjek atau aku yang berbahasa. Ketika subjek berbahasa, kehadirannya dimanifestasikan melalui bunyi-bunyi yang keluar daripada alat ujarannya. Ketika ujaran yang berupa bunyi-bunyi dihasilkan, ujaran tersebut turut disertai oleh rangsangan lain seperti mimik muka, nada suara, gerak badan dan lirikan mata. Gabungan bunyi ujaran dengan rangsangan luaran menandakan sebuah keadaan mutlak yang turut meletakkan subjek, waktu, ruang, suara, makna atau kebenaran dalam suatu kesatuan.

      Dalam keadaan tersebut, suara subjek menjadi penanda makna dan gagasan yang merupakan manisfestasi langsung antara fikiran dengan fizikal, badan dengan jiwa, empirik dengan transenden. Disebabkan sifat fonosentrik dan logosentrik yang ada pada kedua-dua tahap bahasa yang awal membuatkan Derrida beranjak setapak lalu berhenti pada bahasa tulisan, bahasa tahap ketiga. Menurutnya, bahasa tulisan bebas daripada sifat fonosentrik dan logosentrik, yakni tidak ada satu pusat kebenaran, semua berhujung pada pentafsiran. Jesteru kebenaran ialah tafsiran.

       Manusia, walaupun berupa entiti yang tidak terpisah dengan bahasa, adakalanya tersesat dalam bahasa lisan, dan lebih-lebih lagi bahasa tulisan iaitu tersesat dalam aksara. Kita seringkali meminta orang yang berkata-kata sesuatu kepada kita agar mengulangi semula kata-katanya. Pengulangan tiada tujuan lain, melainkan menginginkan ketepatan dalam memahami makna yang cuba disampaikannya.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Penerbitan dan Penterjemahan

Oleh Datuk Dr. Awang Sariyan

      Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sebagai perintis dalam dunia penerbitan buku di Malaysia bertolak daripada penggubalan Akta DBP 1959 (Pindaan 1978) yang memperuntukkan mandata kepada DBP untuk “mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha percetakan atau penerbitan buku, majalah, risalah dan bentuk persuratan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasabahasa lain”. Buku terjemahan yang pertama, Anak Raja dengan Anak Papa (1958, terjemahan Za’ba), selain penerbitan majalah sulung, Dewan Bahasa (1957), yang diterbitkan ketika DBP masih beroperasi di Jalan Young, Kuala Lumpur, menjadi asas yang signifikan untuk DBP melunaskan amanah yang dipertanggungjawabkan, sekali gus menyediakan rintisan untuk mencorakkan dunia penerbitan di Malaysia bagi membangunkan tamadun bangsa.

     Kerajaan Malaysia amat menyokong perkembangan industri buku dan undangundang yang berkaitan dengan penerbitan bahan bercetak yang sedia ada di negara ini. Dasar kerajaan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip dan pendekatan Samudera Biru yang menggalakkan perkembangan kreativiti dan inovasi dalam kalangan masyarakat, secara tidak langsung dapat memantapkan industri penerbitan buku di Malaysia.

       Malaysia sentiasa berusaha menobatkan industri penerbitan buku dengan kesedaran bahawa industri buku perlu diberikan perhatian yang utama memandangkan peranannya sebagai asas perkembangan dalam bidang literasi dan pendidikan, yakni bidang yang mampu mengangkat pemerkasaan dan pengupayaan ilmu pengetahuan sesebuah masyarakat. Pada masa yang sama, industri buku amat signifikan kepada kemajuan dan pertumbuhan negara, seiring dengan dasar kerajaan Malaysia untuk mentransformasikan Malaysia secara komprehensif menerusi Program Transformasi Kerajaan dan Program Transformasi Ekonomi.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Kita Dan Bahasa (Bahagian Kedua)

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

Berfikir tanpa bahasa

Namun begitu, perlu dilihat pula kes yang lain. Jikalau dikatakan manusia berfikir dengan bahasa yang melibatkan pembentukan huruf-huruf dalam akal budi bagi mewakili konsep-konsep, maka bagaimanakah pula dengan manusia autisme? Bagaimanakah manusia seperti ini berfikir? Pertanyaan ini mengingatkan penulis kepada watak utama dalam filem Biola Tak Berdawai, iaitu Dewa.

           Dewa ialah seorang kanak-kanak autisme yang beruntung hidup. Dirinya memperlihatkan kemahuan kuat untuk mengerti denai hidup. Keupayaan Dewa, walaupun sekadar watak ciptaan pengarang dan pengarahnya, walaupun sekadar hidup dalam deretan kata sebuah novel dan dalam ruang visual, menyebabkan kenyataan manusia berfikir dengan bahasa, mulai tercabar. Dengan Dewa, dan bayi-bayi lainnya, kita berupaya memperbaharu kenyataan di atas. Manusia tidak semutlaknya berfikir dengan bahasa. Manusia juga berupaya berfikir tanpa bahasa.

           Akan tetapi, benarkah berfikir tanpa bahasa hanya sebatas bayi? Bayi memang berfikir tanpa bahasa disebabkan tahap penguasaan bahasanya masih sifar. Bagaimana pula halnya dengan orang dewasa yang sudah pun menguasai bahasa? Apakah mereka juga dapat berfikir tanpa bahasa berlambang? Untuk menelusuri persoalan ini, perlu berpangkal pada tabii bahasa.

          Bahasa, memang fungsi asasinya untuk menzahirkan pemikiran penuturnya. Dalam melaksanakan fungsi asasi ini, bahasa ada batasannya, iaitu ketidakupayaannya bagi menzahirkan pemikiran sepersis yang terdapat dalam akal budi. Mudahnya, fikir tidak serupa cakap; yang maujud sebagai A diungkapkan dengan A2; rasa manis, rasa nescafe tarik; rasa nyaman ditiup bayu laut yang mengerbangkan rambut ikal mayang; rasa merdu alunan suara dan irama lagu Mustika, oleh M. Nasir, atau Nyanyian Serambi, oleh Ramli Sarip, tidak dapat diungkapkan dengan bahasa sepersis rasa sebenar yang dialami oleh orang yang mengalaminya. Jikalaupun diungkap, diceritakan kepada orang lain, tetap juga tidak menepati seperti yang dialami. Sekali lagi Steiner ada membawakan isu ini dengan panjang lebar. Barangkali, elok juga mendalami pendapatnya.