All posts by Bahasa dan masyarakat

Evolusi Bahasa Melayu Sarawak

Oleh A. ZAIDI NORDIN

Kesamaran fakta dan pergantungan pada teori Barat menyebabkan sehingga kini, para pengkaji bahasa Melayu dan sejarawan masih dibelenggu persoalan dalam minda masing-masing akan kesahan tarikh dan susur galur sebenar kewujudan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Penerimaan akan “lingkung waktu” sejarah awal penggunaan bahasa Melayu di Nusantara hanya ditandai dengan bukti daripada penemuan batu bersurat, tembikar dan beberapa teori yang agak kabur.

Merujuk tulisan, teori, hipotesis dan pandangan para sarjana Barat, antaranya termasuklah Hendrik A. Kern dari Belanda, Isidore Dyen dari Amerika Syarikat, Teodoro Llam Zon, John Crawfurd dan Robert Von Heine Geldern dari Austria, dapat dirumuskan bahawa sejarah asal keturunan bahasa Melayu itu berlaku dalam masa yang agak hampir dengan kehidupan penuturnya. Bahasa Melayu telah mengalami proses transformasi, evolusi dan pemodenan ekoran asakan perubahan seawal abad ketujuh lagi.

Para sarjana Barat menegaskan bahawa bahasa Melayu yang dituturkan di Nusantara berasal daripada kelompok bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia pula tergolong dalam keluarga bahasa Austris yang dipercayai berasal dari wilayah Yunan, China. Bahasa ini berkembang melalui proses penyebaran secara perpindahan dan melalui peresapan, iaitu tanpa melalui proses perpindahan penuturnya.

Bahasa Melayu dipercayai telah berkembang seawal abad ketujuh. Ketika itu bahasa Melayu agak kuat dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit hingga abad ke 10 apabila pengaruh bahasa Arab pula meresapi bahasa Melayu melalui para pedagang dan mubaligh Arab.

Melayu-Proto telah bermigrasi ke Asia Tenggara pada 2500 tahun sebelum Masihi diikuti oleh Melayu-Deutro sekitar 1500 tahun sebelum Masihi. Menurut para pengkaji linguistik, bahasa tiga peringkat perkembangan, iaitu bahasa Melayu kuno (abad ketujuh hingga abad ke-13 zaman kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Melayu Melaka), bahasa Melayu klasik (abad ke-13 hingga abad ke-18) dan bahasa Melayu Moden (abad ke-19 – dimulai oleh Munsyi Abdullah).

Bahasa Melayu kuno dapat dibuktikan kewujudannya melalui penemuan batu bersurat di Kepulauan Sumatera, Indonesia. Antaranya termasuklah batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 Masihi), batu bersurat di Talang Ruwo, Palembang (684 Masihi), batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 Masihi) dan batu bersurat di Karang Brahi, Jambi (686 Masihi).

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012

Estetika Pengulangan dalam Stilistik

Oleh NUR FATIHA FADILA

Pengulangan yang juga disebut sebagai repetisi merujuk gaya bahasa yang mengandungi pengulangan bunyi, pengulangan bahasa dan pengulangan struktur. Menurut Donald C. Freeman, aliran kedua dalam pendekatan stilistik ialah aliran yang meneliti gaya dari sudut pengulangan atau pengulangan pola. Hal ini bermakna dalam hasil ciptaan, para pengarang sering berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kesan dan kekuatan dengan melakukan pengulangan.

Dharmawijaya menyatakan bahawa unsur pengulangan ini digunakan untuk memenuhi beberapa fungsi. Pertama, menimbulkan irama atau suasana muzikal, terutamanya apabila puisi itu dideklamasikan. Kedua, menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama bagi penyairnya. Ketiga, menarik tumpuan perhatian. Pengulangan berfungsi bagi menimbulkan kesan keindahan tertentu untuk mencapai intensiti.

Pengulangan Aspek Bahasa

Pengulangan aspek bahasa dalam puisi boleh diteliti dari segi pengulangan kata, frasa atau ungkapan, kalimat atau ayat berangkap. Pengulangan kata dalam puisi boleh berlaku di awal, tengah dan akhir serta di awal dan akhir baris atau rangkap puisi.

Anafora ialah pengulangan kata pertama pada setiap baris atau ayat. Sufian Husin menyatakan anafora sebagai satu cara pengulangan, iaitu perkataan yang sama diulang pada permulaan (atau lebih satu baris atau ungkapan). Cara begini sering wujud dalam puisi.

____
Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Laras Khutbah Jumaat

Oleh ABDUL AZIZ MOHD TOP

Khutbah bermaksud pidato atau syarahan yang biasanya mengandungi ajaran atau nasihat keagamaan. Perkataan khutbah berasal daripada perkataan Arab “khataba” yang membawa pengertian memberikan ucapan. Khutbah merupakan medium utama yang disampaikan pada setiap hari Jumaat semasa masyarakat Islam berkumpul di masjid. Perhimpunan mingguan ini bukan sahaja menjadi rukun dalam solat Jumaat, tetapi juga merupakan perjumpaan dan kesempatan yang sesuai untuk menyalurkan sebarang maklumat atau isu semasa kepada para pendengar.

Kini, isi khutbah telah disesuaikan mengikut keadaan semasa supaya mampu menimbulkan kesedaran dan pengajaran bagi menguatkan keimanan terhadap ajaran Islam yang sebenar. Teks khutbah yang dihasilkan memerlukan persediaan yang rapi dan terancang agar mesej yang disampaikan berjaya meninggalkan kesan kepada sasarannya.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Bahasa Memancarkan Budi Bahasa

Oleh AMINUDIN MANSOR

Bahasa yang dituturkan oleh seseorang merupakan pancaran akal budi dan rasa hati. Melalui bahasa, seseorang itu akan menuturkan apa-apa yang tersurat dan tersirat dari hati dan fikiran.

Bahasa yang baik akan memberikan manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Bahasa juga menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan dalam hubungan dengan orang lain. Pembangunan dan kemajuan yang sempurna itu merupakan paduan antara pembangunan dan kemajuan kerohanian dengan kebendaan.

Budi bahasa merupakan antara unsur kerohanian yang penting. Kepentingan budi bahasa dalam pembangunan dan kemajuan menyumbang kepada pembentukan tamadun. Secara jelas, bahasa menjadi media sosial, media perdagangan, media politik, media penyebaran ilmu pengetahuan, media pendidikan dan yang lebih utama, media penyebaran dakwah Islamiah.

Al-Quran memberikan sumbangan yang besar kepada bahasa manusia, terutamanya kepada bahasa Arab. Al-Quran menaikkan taraf bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama dunia dan menjadikan beberapa bahasa tempatan muncul sebagai lingua franca, baik di Afrika, Eropah mahupun Asia. Sumbangan al- Quran terhadap bahasa Parsi, Turki dan Melayu begitu jelas sekali.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Pendidikan dan Bahasa dalam Hubungan Etnik

Oleh JENIRI AMIR

Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia, hasil permuafakatan perlembagaan oleh pemimpin menjelang kemerdekaan negara. Meskipun demikian, perkembangan dan penggunaan bahasa ibunda tidak terjejas kerana turut dijamin di bawah perlembagaan.

Di bawah Perlembagaan Malaysia, tidak ada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajarkan bahasa lain, selain untuk tujuan atau maksud rasmi. Sebagai lingua franca di Nusantara sejak berkurun-kurun lamanya, bahasa ini sudah merakyat dalam kalangan penduduk di rantau ini kerana mudah dipelajari dan dikuasai. Lagipun, sistem ejaan, istilah dan sebutannya lebih tekal berbanding dengan bahasa lain. Kini, bahasa Melayu merupakan antara sembilan bahasa di dunia yang dituturkan oleh lebih daripada 300 juta penutur, selain bahasa Mandarin, Sepanyol, Inggeris, Bengali, Hindi, Portugis, Rusia dan Jepun.

Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dinyatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961, iaitu untuk menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi memenuhi keperluan negara. Sebenarnya, langkah perintis ke arah menyemai dan memupuk perpaduan sosial dalam kalangan kanak-kanak, melalui sistem pendidikan, tercermin melalui Laporan Barnes 1950. Laporan Barnes mencadangkan dua sistem persekolahan pada peringkat sekolah rendah, iaitu sekolah Melayu dan sekolah Inggeris, yang mencerminkan jati diri kebangsaan.

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, manakala di sekolah menengah dicadangkan hanya bahasa Inggeris digunakan. Sekolah Cina dan sekolah Tamil dicadangkan untuk dimansuhkan secara berperingkat-peringkat, namun kedua-dua bahasa berkenaan akan diajarkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah kebangsaan. Kini, dengan perubahan masa, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin turut diperkenalkan di sekolah kebangsaan dengan keyakinan bahawa penting juga untuk pelajar yang berminat mempelajari bahasa itu bagi memudahkan mereka berinteraksi dengan kaum terbabit. Lagipun, kini bahasa Mandarin menjadi penting ekoran kebangkitan negara China sebagai harimau baharu ekonomi dunia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Seni Penyimpangan Bahasa dalam Stilistik

Oleh Nur Fatiha Fadila

Nils Erik Enkvist mendefinisikan gaya sebagai penyimpangan daripada norma. Mana Sikana turut bersetuju dan menyatakan bahawa “menyalahi norma” itu sebagai deviasi terhadap tatabahasa dan sistem bahasa itu sendiri.

Walau bagaimanapun, penyimpangan dari sudut tatabahasa tidaklah bermaksud pengguna bahasa lepas bebas dalam memanipulasikan bahasa. Deviasi dilakukan dengan penuh kesedaran. Hal ini memerlukan penulis mempunyai daya kreatif yang tajam serta berkeupayaan bahasa yang tinggi.

Dharmawijaya menyatakan bahawa penyimpangan atau deviasi bahasa bererti penggunaan bahasa yang memperlihatkan kelainan daripada kebiasaan atau kelaziman sistemnya yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat bahasa itu sendiri. Kerap kali pula kelainan daripada kelaziman itu disebut sebagai penyimpangan daripada norma dan menyalahi tatabahasa.

Persoalan penyimpangan bahasa merupakan satu gaya yang begitu dominan yang didorong oleh faktor dunia pencipta dan dunia sastera itu sendiri.

Menurut Dharmawijaya, terdapat sembilan jenis penyimpangan bahasa yang sering ditemui, iaitu penyimpangan leksikal, semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dialek, register, historis dan grafologi. Namun demikian, tidak semua jenis penyimpangan ini terdapat dalam sesebuah karya. Dharmawijaya, tokoh penyair yang cemerlang dalam membentuk idiosinkrasi dan melakukan penyimpangan bahasa dengan baik menerusi puisinya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Bahasa Latah: Puji dan Caci

Oleh Wan Robiah Meor Osman

“Oh pocot mak nenek engkau!”, kata yang terkeluar daripada si pelatah secara bawah sedar apabila diusik atau dikejutkan secara sengaja oleh seseorang dan tujuannya hanyalah sekadar hiburan untuk menggamatkan suasana. Keadaan melatah ini juga merupakan hiburan yang lazim melatari majlis keramaian masyarakat Melayu, seperti majlis pertunangan, perkahwinan, cukur jambul dan terima menantu.

Kebanyakan aksi latah menjadi sinonim dengan majlis keramaian yang berorientasi kegembiraan dan kegirangan. Aksi ini jarang-jarang atau sukar dijumpai bagi majlis berorientasikan kedukaan, seperti kematian, kenduri bacaan tahlil dan doa selamat. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa perlakuan latah merupakan aktiviti sampingan yang menghiburkan orang yang mengusik dan menontonnya.

Perlakuan latah sering dikaitkan dengan masyarakat Melayu, khususnya dan masyarakat Asia Tenggara umumnya. Kebanyakan aksi latah ini sering dilakukan oleh perempuan yang berusia dan tinggal di kampung. Fenomena bahasa latah ini jarang-jarang ditemukan dalam kalangan lelaki, begitu juga dengan warga kota kini.

Latah dikatakan sejenis penyakit saraf yang boleh menyebabkan seseorang tidak menyedari apa-apa yang sedang dilakukan dan kebiasaannya didapati pada perempuan yang berumur. Menurut pakar psikologi, Dr. William S. Buroughs, latah ialah situasi terkejut yang melampau yang dialami oleh seseorang dan sering ditemukan di Asia Tenggara pada sesetengah bangsa sahaja dan kebanyakannya wanita. Perlakuan latah ini juga dikatakan kebiasaan yang tidak berkaitan dengan penyakit tetapi dipercayai berkaitan rapat dengan fungsi sistem saraf pusat, psikologi dan persekitaran sosial.

Pakar perunding psikiatri, Profesor Dr. Mohd. Razali Salleh, pula menyatakan bahawa latah bukanlah tergolong dalam kategori kecelaruan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana latah tidak memudaratkan individu yang melatah atau orang lain jika dibandingkan dengan masalah kesihatan yang lain. Latah disifatkan sudah sebati dengan jiwa dan budaya masyarakat di Malaysia dan menjadi fenomena biasa yang menghiburkan.

Perlakuan latah ialah tindakan pantas atau spontan akibat kejutan. Perlakuan ini boleh dikategorikan kepada dua bentuk, iaitu dari segi perkataan dan tingkah laku. Kedua-duanya akan menyebabkan individu terlibat mengulangi perkataan yang diperkatakan atau meniru aksi orang yang mengusiknya secara berulang-ulang dan berterusan sehinggalah individu yang mengusiknya berhenti. Kebiasaannya orang yang melatah ini akan berasa letih setelah selesai aksi latah. Namun demikian, terdapat juga individu yang melatah bukan kerana usikan orang tetapi kejutan sendiri, seperti barang yang terjatuh, terlanggar sesuatu atau terlihat sesuatu yang memeranjatkan. Apabila situasi ini berlaku, individu tersebut secara spontan akan menuturkan perkataan yang lazim digunakan semasa melatah.

Pertuturan melatah dalam masyarakat Melayu boleh dikategorikan kepada dua bentuk, iaitu sama ada pujian ataupun cacian. Faktor yang menyebabkan seseorang individu itu menggunakan salah satu atau kedua-dua bentuk ini sukar dikenal pasti dan diketahui. Kebanyakan situasi melatah bergantung pada pengalaman, persekitaran sosial dan kebiasaan penggunaan perkataan. Kecenderungan individu memilih perkataan berbentuk pujian atau cacian kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan. Jika individu tersebut biasa menggunakan perkataan yang positif, apabila melatah tanpa diusik, iaitu kejutan sendiri, maka perkataan yang akan dikeluarkan secara spontan selalunya berdasarkan perkataan yang lazim digunakan, begitu juga sebaliknya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.